பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் முதன்முறை மூன்று சூரியன்கள் தோன்றும் அற்புதக் காட்சிப் படமெடுப்பு

This entry is part 3 of 23 in the series 15 பெப்ருவரி 2015

The rebirth of stars

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NuXPAQOLato

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pV9R5sqRnW8

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WQ2c9DB3EnU

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FYOZv8dNheM

++++++++++++++++

Star formation process

 

 

பிரபஞ்சப் பெரு வெடிப்பில்
பொரித்த முதன்மை விண்மீன்களில்
கருவிண்மீன்
ஒருவிதப் பூர்வீக விண்மீன் !
பரிதி விண்மீன் போல்
ஒரு யுகத்தில் ஒளி வீசிக்
கருவிண் மீன்களாய் நமக்குக்
காணாமல் போனவை !
ஆற்றலுடன் அசுர வடிவம் கொண்ட
அபூர்வ விண்மீன்கள்  !
ஆயினும் திணிவு மிக்கவை !
நியூட்ரான் விண்மீன்கள்
நிறை பெருத்தாலும்
உருவம் சிறுத்தவை ! ஆனால்
பிரியான் விண்மீன்கள்
திணிவு பெருத்த
நுணுக்க விண்மீன்கள் !
மும்முக விண்மீன் அமைப்பு முதலாய்
உற்பத்தி யாகும் ஓர்
அற்புதம் கண்டார் இப்போது !
உண்டாகும் மும்முக விண்மீன்கள்
இரண்டாகும் பிறகு !
ஒற்றை யாகி  முறிந்து ஒளிக்
கற்றையாய்  மறையும் !
கருஞ்சக்தி, கருந்துளை, கரும்பிண்டம்
காலவெளிக் கருங்கடலில்
கண்ணுக்குப் புலப்படா
கடவுளைப் போல் !

+++++++++++++

 

Tripple star system 2

பரிதி மண்டலக் கோள்களின் அமைப்புகள் எக்காலத் தவணையில்,  எந்த வசிப்பு முறைப்பாட்டில் [Frequency & Habitability]  உருவாகும் என்றறிய முதலில் பன்முக விண்மீன் ஏற்பாடுகள் எப்படி, எப்போது தோன்றின என்று முக்கியமாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.  ஆரம்பத்தில் ஓர் அமைப்பில் தோன்றும் விண்மீன்களின் எண்ணிக்கையே, பரிதி ஒன்றின் உதிப்பை நிர்ணயம் செய்கிறது.  அது உருவாவ தற்குரிய அவசிய இயக்கங்கள்  பொதுவாக மறைந்தே திரண்ட முகில் போன்ற தூசி, வாயு  [Dense Clouds of Dust & Gas] ஆகியவற்றால் நிகழ்கின்றன.

ஜைன் பினேடா  [Institute of Astronomy ETH Zurich]

புதிய விண்வெளிக் குறிநோக்குகள்  உதவுவது :  விண்மீன் பிறப்புக்கு முன்னர் குவிந்தடங்கும் வாயுவால் [Pre-stellar Gas Condensation]  நமது சூரியன் போல் ஒற்றை மண்டலமாய் உருவான தென்றும், இரட்டை விண்மீன் அமைப்புகள் [Binary Star Systems], அல்லது பன்முக விண்மீன் ஏற்படுகள் தோன்றுகின்றன வென்றும் ஆய்ந்து கொள்வதே.

ஸ்டெல்லா ஆஃப்னர் [Massachusetts Amherst Astrophysicists]  

 

Solar Sytem formation

 

பூர்வீகத்தில் பன்முக விண்மீன் அமைப்புகளின் தோற்றம்

2015 பிப்ரவரி மாதத்தில் பிரபஞ்சத் தோற்ற ஆரம்ப காலத்தில் உருவான பன்முக விண்மீன் அமைப்புகள் [Multi-Star Systems] பற்றி அகில நாட்டு விஞ்ஞானக் குழுவினர் ஓர் புதிய அறிக்கையை “இயற்கை” [Nature] இதழில் வெளியிட்டுள்ளார்.   இந்த ஆய்வு முடிவுகள், இருமுக விண்மீன் அல்லது மும்முக விண்மீன் அமைப்புக்காகத் [Binary or Triple Stars Systems]  தாம் வடித்த கணினிப் போலி மாடல் விளைவுகளை ஒட்டியே வந்துள்ளன என்று அமெரிக்க வானியல் விஞ்ஞானி ஸ்டெல்லா ஆஃப்னர் கூறுகிறார். அவரே அண்டவெளி விண்மீன்களின் பிறப்புக் காலவெளித் தோன்றலுக்குப் [Stars’ Natal Environments]  போலிக் கணனி மாடல் [Computer Simulations] தயாரித்து ஒப்பு நோக்கி வருபவர்.   அவரே பன்முக விண்மீன் அமைப்புகளில் விண்மீன்களின் தூரத்தைக் கணித்து அறிவித்தவர்.  அவரே விண்மீன் சிசு வளர்ப்பு மந்தை வெளிகளில் [Stellar Nursery]  ஆரம்ப கால நிலைப்பாடுகளில் வாயு வேகங்களும்,  ஈர்ப்பாற்றலும் [Gas Velocity & Gravity]  ஆளுமை புரிந்ததைக் காட்டியவர்.

 

New born Stars

 

பொதுவாக நமது பால்மய ஒளிமந்தையில் [Milkyway Galaxy]  பற்பல பன்முக விண்மீன் அமைப்புகள் காணப் படுகின்றன.  இன்றைய புதிய குறிநோக்குகள் கூறியவை என்ன : மும்முக வாயுக் குவிப்படக்கங்கள் [Triple Gas Condensations]  ஒரு திரண்டவாயு முகில் உதிரிகள் ஆகும்.   அவற்றுடன் நமது பரிதிபோல் தனிப்பட்ட விண்மீன் ஒன்று நிறையை மிகுதி ஆக்கி வருவது.   அந்த வாயு முகில் குவிப்புகள் ஒவ்வொன்றும் சுமார் 40,000 ஆண்டுகளில் விண்மீன் ஒன்றை உண்டாக்கும். இதுவே வானியல் விஞ்ஞானிகள் முதல் தடவையாகக் காணும் ஆரம்ப கால விண்மீன் தோற்றக் காட்சி. அவ்வித முதல் தோற்றத்தில் வாயு முகில் வல்லமை மிகுந்து, நிலையற்ற நான்முக விண்மீன் அமைப்பில் [Unstable Quadruple Star System] உருவாகி ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் ஒன்று வெளியே தள்ளப்பட்டு, நிலையற்ற மும்முக விண்மீன்  [Unstable Triple Star System] அமைப்பாகும்.  இறுதியாக அவை நிலையான இருமுக விண்மீன் [Stable Binary Star System] அமைப்பாக நிலவி ஒளிமந்தையில் இயங்கும்.

 

“கரு விண்மீன்கள் கரும்பிண்டத்தின் துகள்களாகப் பலவீனத் தொடர்பால் உண்டான திணிவு பெருத்த துகள்களின் (WIMP -Weakly Interacting Massive Particles) இயற்கை விளைவுகள்.  இதை நிலைநாட்டத் தேவையான உபரிகளைச் சேர்க்க எங்களுக்குச் சில காலம் எடுத்தது. 2007 ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் அறிவித்த போது இவை ஒளிவீசும் நிலைத்துவ அண்டங்களாய் நிலவிய மெய்யான விண்மீன்கள் (Hydrostatically Stable Objects) என்பதை உணராமல் போனோம்.  இப்போது அவற்றின் வானியல் கட்டமைப்பைக் (Steller Structure) கண்டுபிடிப்பதில் வெற்றி அடைந்ததால் கரு விண்மீன்களின் பண்பாடுகளைப் புரிந்து கொண்டோம்.  கரு விண்மீன்கள் நமது பரிதியைப் போல் பன்மடங்கு பெரிதான பூத வடிவில் நிறை பெருத்த வானியல் அண்டங்கள் (Giant Puffy Objects).  அவை பரிதிபோல் பல மில்லியன் மடங்கு உடல் பெருத்து ஒளி வீசுபவை.”

காதரின் ஃபிரீஸ் (Katherine Freese) வானியல் விஞ்ஞானி மிச்சிகன் பல்கலைக் கழகம்

“துகள் பௌதிக இயல்புநிலை மாதிரியில் (Standard Model of Particle Physics) நிலைத்துவம் பெறும் சுருக்க விண்மீன்களின் திணிவு நிறைக்கு ஓர் உச்ச வரம்பு (Upper Limit to the Density of Stable Compact Stars) உள்ளது ! ஆனால் பிரியான்கள் (Preons) வடிவத்தில் இன்னும் மிகையாய் நுண்ணிய அடிப்படைப் பரமாணுக்கள் இருப்பின் அந்த வரம்புத் திணிவைக் கடந்து மீண்டும் நிலைத்துவம் (Stability) உறுதிப்படுத்தப் படலாம் !”

ஜோஹான் ஹான்ஸன் & ·பெரடிரிக் ஸான்டின், லுலீயா தொழில் நுணுக்கப் பல்கலைக் கழகம், ஸ்வீடன் (June 8, 2004)

 

How a star is born


பிரபஞ்சத் தோற்றத்தில் பெரும் புதிரான கரு விண்மீன்கள்

பிரபஞ்ச வெடிப்பின் துவக்க யுகங்களில் தோன்றிய முதற் பிறப்பு விண்மீன்கள் இப்போது நாம் காணும் விண்மீன்களுக்கு முற்றிலும் வேறாக இருந்திருக்க வேண்டும்.  அந்த ஆதி யுக விண்மீன்கள் பிரபஞ்சத்தின் புதிரான அமைப்புகளைப் புரிந்து கொள்ள ஓரளவு உட்குறிப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.  2007 ஆம் ஆண்டில் நியதியாக்கப் பட்ட “கரு விண்மீன்கள்” (Dark Stars) நவீன விண்மீன்களை விடப் பன்மடங்கு பெரிதாக வளரலாம் என்றும் அவை கரும்பிண்டத்தின் துகள்களால் (Dark Matter Particles) ஆற்றல் ஊட்டப் படலாம் என்றும் வானியல் விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்.  அந்தத் துகள்கள் அணுப்பிணைவு (Nuclear Fusion) முறையில் அல்லாமல் கரு விண்மீன்களின் உள்ளே பிணைந்து அழியலாம் என்றும் எண்ணப்படுகிறது.  பிள்ளைப் பிரபஞ்சத்தில் கரு விண்மீன்கள் நமது பரிதி போல் கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியை வீசியிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது.  ஆனால் இப்போது அந்த ஒளிவீச்சு நம்மை அணுக முடியாது உட்சிவப்பு நீட்சியில் “செந்நிறக் கடப்பாகி” (Redshifted into the Infrared Range) தெரியாமல் போனது என்று விளக்கம் கூறப்படுகிறது.  ஆதலால் கரு விண்மீன்கள் நமது கண்களுக்குத் தெரியாமல் போய் விட்டன !

கடந்த ஈராண்டுகளாக (2007–2009) வானியல் ஆய்வு நிபுணர் பலர் மேலும் கரு விண்மீன்களைப் பற்றி ஆழ்ந்து உளவி அத்தகைய அபூர்வ விண்மீன்கள் விஞ்ஞானிகளுக்குக் கரும்பிண்டம் என்றால் என்ன, கருந்துளை என்றால் என்ன என்னும் வினாக்களுக்கு விடை கிடைக்கவும் வானியல் நூதனங்களை அறிவதற்கும் உதவி செய்யும்.  மிச்சிகன் பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த காதிரைன் ஃபிரீஸ் (Katherine Freese), யூடா பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த பவோலோ கொண்டோலோ (Paolo Kondolo), காலி·போர்னியா பல்கலைக் கழகத்தின் பீட்டர் போடஹைமர் (Peter Bodenheimer), ·பெர்மி ஆய்வுக் கூடத்தின் டக்லஸ் ஸ்போலியார் (Douglas Spolyar) ஆகியோர் நால்வரும் சமீபத்தில் வந்த நியூ ஜர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸ் (The New Journal of Physics) இதழில் கரு விண்மின்களின் விளக்கத்தைப் புதுப்பித்து வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

1783 இல் பிரிட்டிஷ் புவியியல்வாதி ஜான் மிச்செல் (Geologist John Mitchel) கரு விண்மீன்களின் பண்பாடுகளைப் பற்றி ஹென்றி கவென்டிஷ¤க்கு (Henry Caventish) ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார்.  கரு விண்மீனின் மேற்தளத்தில் விடுதலை வேகம் (Escape Velocity) ஒளிவேகத்துக்குச் சமமாக அல்லது மீறும் போது உண்டாக்கப் பட்ட ஒளியானது  ஈர்ப்பு விசைக்குள் அடைபட்டு விடும் (Gravitationally Trapped) என்று கணக்கிட்டார்.  அப்போது அந்த விண்மீன் தூரத்து நோக்காளர் கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் போய்விடும் !  இந்தக் கோட்பாடு ஒளிச் சக்தியானது ஈர்ப்பு விசையால் பாதிக்கப் படுகிறது என்னும் யூகத்தைக் கடைப்பிடிக்கிறது.  மிச்செல் கூறினார் : “காணப்படும் ஒருசில இரட்டை விண்மீன்களில் ஒன்று கரு விண்மீனாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.”  1796 இல் பிரெஞ்ச் கணித ஞானி பியர் சைமன் லாப்பிளாஸ் (Pierre-Simon Laplace) இதே கருத்தைக் கூறியிருக்கிறார்.

வானியல் விஞ்ஞானிகளின் கரு விண்மீன் கோட்பாடு

நான்கு விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்ட அறிக்கையின் சாராம்சம் இதுதான் :  கரு விண்மீன்கள் எனப்படும் அபூர்வ விண்மீன்கள் பிரபஞ்ச விண்மீன் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஒரு புதுமுக நோக்கு, முதல் நோக்கு, பெரு வெடிப்புக்குப் பிறகு பிள்ளைப் பிராயத்தில் 200 மில்லியன் ஆண்டுக்குப் பின்னால் விளைந்தவை !  அப்போது கரும்பிண்டங்களின் திணிவு (Density of Dark Matter) பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்ப யுகங்களில் இப்போது உள்ளதை விடப் பேரளவு இருந்தது.  மேலும் முதற்பிறப்பு விண்மீன்கள் ஆரம்ப யுகக் “கரும்பிண்டத்தின் ஒளிச்சுழி” (Dark Matter Halo) மையத்தில் உண்டாகி இருக்க வேண்டும் என்று விஞ்ஞானிகள் முன்னறிவிக்கிறார்.  அந்த நிகழ்ச்சியே ஒளிமந்தைகள் (Galaxies) தோன்றுவதற்கும் அடிகோலி இருக்க வேண்டும்.  மாறாக இப்போது காணப்படும் ஒளிமந்தைகளில் விண்மீன்கள் சிதறிப்போய் விளிம்புகளில் ஒட்டிக் கொண்டுள்ளன !  அந்த நான்கு விஞ்ஞானிகளின் கோட்பாட்டில் முதற்பிறப்பு விண்மீன்கள் தம்மைச் சுற்றியுள்ள பிண்டங்களைப் பிணைத்துக் கொண்டு அருகிலிருக்கும் கரும்பிண்டத்தின் வாயு முகிலை இழுத்துக் கொள்ளும் என்று கூறப் பட்டுள்ளது.

கரு விண்மீன்களின் உள்ளே இருக்கும் உட்துகள்கள் எப்படிச் சேர்கின்றன ?  கரும்பிண்டத்தின் உட்துகள்கள், பலவீனத் தொடர்பால் உண்டான திணிவு பெருத்த துகள்களாய்க் (WIMPs -Weakly Interacting Massive Particles) கரு விண்மீனில் சேர்கின்றன.  விம்ப் (WIMPs) துகள்களில் அவற்றின் எதிர்த்துகள்களும் உள்ளதால் அவை இரண்டும் பிணைந்து அழிந்து சக்தியை உண்டாக்கும் மூலாதாரச் சேமிப்பாய் அமைகிறது.  கரும்பிண்டத்தின் திணிவு பேரளவாயின் அதுவே ஆக்கிரமித்து அணுப்பிணைவு இயக்கத்தை விட (Nuclear Fusion) வெப்பசக்தி எழுப்பும் அல்லது தணிக்கும் இயக்கமாகிறது.  அணுப்பிணைவு இயக்கத்தோடு ஒப்பிட்டால் விம்ப் அழிவு சக்தி (WIMP Annihilation Process) ஒரு மேம்பட்ட ஆற்றல் ஊற்றாக அமைகிறது !  ஆதலால் பூர்வீக விண்மீனுக்கு ஆற்றல் ஊட்ட சிறிதளவு கரும்பிண்டமே தேவைப்பட்டிருக்க வேண்டும் !

“கரு விண்மீன்கள் கரும்பிண்டத்தின் துகள்களாகப் பலவீனத் தொடர்பால் உண்டான திணிவு பெருத்த துகள்களின் (WIMP -Weakly Interacting Massive Particles) இயற்கை விளைவுகள்.  இதை நிலைநாட்டத் தேவையான உபரிகளைச் சேர்க்க எங்களுக்குச் சில காலம் எடுத்தது. 2007 ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் அறிவித்த போது இவை ஒளிவீசும் நிலைத்துவ அண்டங்களாய் நிலவிய மெய்யான விண்மீன்கள் (Hydrostatically Stable Objects)  என்பதை உணராமல் போனோம்.  இப்போது அவற்றின் வானியல் கட்டமைப்பைக் (Steller Structure) கண்டுபிடிப்பதில் வெற்றி அடைந்ததால் கரு விண்மீன்களின் பண்பாடுகளைப் புரிந்து கொண்டோம்.  கரு விண்மீன்கள் நமது பரிதியைப் போல் பன்மடங்கு பெரிதான பூத வடிவில் நிறை பெருத்த வானியல் அண்டங்கள் (Giant Puffy Objects).  அவை பரிதிபோல் பல மில்லியன் மடங்கு உடல் பெருத்து ஒளி வீசுபவை.” என்று காதரின் ஃபிரீஸ் கூறுகிறார்.

கரு விண்மீன்களின் உருப் பெருக்க வளர்ச்சி !

நவீன விண்மீன்கள் படிப்படியாக தமது எரிவாயு ஹைடிரஜனை எரித்து இறுதியில் முற்றிலும் வற்றி ஒளியற்ற நியூட்ரான் விண்மீனாக மாற்றம் அடைகின்றன.  அதற்கு மாறாக கரு விண்மீன்கள் சுற்றிலும் உள்ள கரும்பிண்டத் தூள்களைப் பற்றிக் கொள்வது வரையிலும் நித்திய வளர்ச்சி அடைந்து உருப் பெருக்கமாகின்றன.  அவை பாதிக்கப் படாதவரை அசுர வடிவம் அடைந்து நமது பரிதியைப் போல் பல்லாயிரம் மடங்கு பெரிதாகின்றன !  பெரும்பான்மையான கரு விண்மீன்கள் கரும்பிண்டத்து ஒளிச்சுழி மையத்தில் (Dark Matter Halo Center) படிப்படியாகத் தமது இடத்திலிருந்து நகர்ந்து செல்கின்றன.  இறுதியாக கரு விண்மீனின் எரிசக்தி தீர்ந்து வடிவம் சிதைந்து போய் சாதாரண விண்மீன் போல் ஹைடிரஜன் வாயு அணுப்பிணைவு இயக்கத்தில் ஆற்றல் பெற்று முடிவாக ஒரு கருந்துளையாக மாறுகிறது !  விஞ்ஞானிகள் கரு விண்மீன்களின் ஆயுட்காலம் ஒரு மில்லியனிலிருந்து பல பில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று கணித்திருக்கிறார்.  அவற்றில் சில கரு விண்மீன்கள் இப்போதும் இருக்கலாம் என்று கூறுகிறார்.

கரு விண்மீனை எப்படி உளவிக் கண்டுபிடிப்பது ?

கரு விண்மீன்கள் மறைமுகக் கதிர்வீச்சை (Indirect Radiation) வெளியேற்றுபவை.  நவீனக் கோட்பாடுகளின்படிக் கருந்துளைகள் (Black Holes) “ஹாக்கிங் கதிர்வீச்சை” (Hawking Radiation) உண்டாக்குகின்றன.  1975 இல் முதன்முதலாக பிரிட்டிஷ் விஞ்ஞானி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அந்தக் கதிர்வீச்சைக் குறிப்பிட்டார்.  ஆனால் கரு விண்மீனிலிருந்து வெளியேறும் கதிர்வீச்சு அதன் உட்பொருளையும் கட்டமைப்பையும் பொருத்தது.  ஹாக்கிங் கதிர்வீச்சு “மயிரில்லா நியதிப்படி” (The No-Hair Theorem) பொதுவாகக் கருந்துளையின் நிறை, மின்னேற்றம், கோண நெம்புதல் (Mass, Charge & Angular Momentum) ஆகிய மூன்றையும் சார்ந்தது.  ஆனால் அந்தக் கருத்து தர்க்கத்துக்குரியது !

ஒளியைக் காணும் புதிய விண்ணோக்கிகள் மூலமோ அல்லது கரு விண்மீனில் உதிரும் நியூடிரினோக்களைக் காணும் நியூடிரினோ தொலைநோக்கிகள் (Neutrino Telescopes) மூலமோ கரு விண்மீனைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று வானியல் விஞ்ஞானிகள் முன்னறிவிக்கிறார். கரு விண்மீன் இறுதியில் ஒரு கருந்துளையாக மாறுகிறது !  கரும்பிண்ட மில்லா முதற்பிறப்பு விண்மீன்கள் வழக்கமான முறையில் ஒரு சூப்பர்நோவாவாக (Supernova) முடியும் !  அதுவே கரு விண்மீன் ஆய்வாளருக்கு ஒப்புநோக்க வேறுபாடுகளைக் காட்ட உதவும்.

துல்லியமான பின்ன அளவில் மூலகங்கள் செழித்த (Abundance of Elements) சூப்பர்நோவாக்கள் பிரபஞ்சத்தில் பெருவாரியாகத் தென்படுபவை.  ஆனால் அம்மாதிரி அபூர்வக் கரு விண்மீன்களில் மூலகங்கள் காணப்படுவ தில்லை என்று காதிரைன் ஃபிரீஸ் சொல்கிறார்.  ஆதலால் அந்த வேறுபாடு இருவித விண்மீன்கள் இருப்புக்குப் பாதை காட்டியுள்ளது.  “அடுத்த ஐந்தாண்டுகள் மூலகச் செழிப்புகளை நாங்கள் உளவி அளவு காணுவோம்,” என்று காதிரைன் ஃபிரீஸ் கூறுகிறார்.

சுருக்க விண்மீன்கள், பிரியான் விண்மீன்கள் (Compact Stars & Preon Stars)

வானியல் விஞ்ஞானத்தில் “சுருக்க விண்மீன்கள்” எனக் குறிப்பிடப்படும் நான்கு விண்மீன்கள் : வெண்குள்ளி, நியூட்ரான் விண்மீன், விந்தை விண்மீன், அல்லது கருந்துளை (White Dwarf, Neutron Star, Exotic Star or Black Hole).  ஒரு விண்மீனின் இயற் பண்பாடை அறியாத போது அது சுருக்க விண்மீன் குழுவில் சேர்க்கப்படுகிறது.  ஆனால் சுருக்க விண்மீன் பெருநிறை கொண்டு, அசுரத் திணிவு பெற்று சிறு ஆரமுடைய விண்மீனாக விஞ்ஞானிகள் அனுமானம் செய்கிறார். (A Compact Star is massive, dense & has a small size).  சுருக்க விண்மீன்கள் விண்மீன் பரிணாமத் தளர்ச்சியின் முடிவுப் புள்ளி ! (Compact Stars form Endpoint of Stellar Evolution).  அவற்றை இந்தக் கட்டுரையில் நான் “கடுகு விண்மீன்கள்” என்று குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.

சுருக்க விண்மீன்கள் விண்மீன் பரிணாமத் தளர்ச்சியின் முடிவுப் புள்ளி என்றால் என்ன ?  ஒரு விண்மீன் ஒளிவீசித் தன் எரிசக்தியைப் படிப்படியாக இழக்கிறது.  அதன் கதிர்வீச்சுத் தளத்தின் இழப்பு ஒளியை உண்டாக்கி ஈடு செய்து கொள்கிறது.  விண்மீன் தனது எரிசக்தி முழுவதையும் தீர்த்து மரண விண்மீனாக மாறும் போது அதன் உட்கரு வெப்ப வாயு அழுத்தம் விண்மீன் நிறையைத் தாங்க முடியாது (அதாவது ஈர்ப்பற்றிலின் இழுப்பை எதிர்க்க இயலாது) திணிவு அடர்த்தியாகி விண்மீன் முறிந்து சுருக்க நிலை அடைகிறது !  வாயுப் பிண்டம் முடிவில் திடவ நிலை அடைகிறது ! (Gas —> Solid State).  அதாவது சாதாரண விண்மீன் முடிவில் பரிணாமத் தளர்ச்சி நிலை முடிவடைந்து குறுகிச் சுருக்க விண்மீன் ஆகிறது !

பிரியான் விண்மீன்கள் வெண்குள்ளி (White Dwarfs), நியூட்ரான் விண்மீன்களை விடச் சிறியவை !  அவற்றின் இருக்கை வானியல் விஞ்ஞானத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது !  காரணம் : பிரியான் விண்மீன்கள் குளிர்ந்த கரும் பிண்டத்துக்கு மூலக் களஞ்சியமாக இருக்கிறது.  அதி உயர்சக்தி அகிலக்கதிர்கள் (Ultra-high Energy Cosmic Rays) உண்டாகும் சேமிப்புக் களமாக உள்ளது !  குவார்க், லெப்டான் துகள்களின் (Quarks & Leptons) உட்கருவில் இருக்கும் அடிப்படை நுண் துகள்கள் “பிரியான்கள்” எனப்படுபவை.  “பிரியான் விண்மீன்” (Preon Star) எனப்படுவது ஒருவகையான அனுமானச் சுருக்க விண்மீனே (Hypothetical Compact Star) !  அவற்றைக் காமாக் கதிர்களின் ஈர்ப்பாற்றல் ஒளிக்குவிப்பு முறையில் (Gravitational Lensing of Gamma Rays) காணலாம்.  புதிரான கருந்துளைகளின் மர்ம இருப்பைக் காண எதிர்காலத்தில் பிரியான் விண்மீன்களே உதவி புரியும்.

தகவல்:

Picture Credits: NASA, JPL; National Geographic; Time Magazine, Astronomy Magazine.

1. Our Universe – National Geographic Picture Atlas By: Roy A. Gallant (1986)
2. 50 Greatest Mysteries of the Universe – How do Massive Stars Explode ? (Aug 21, 2007)
3. Astronomy Facts File Dictionary (1986)
4. The Practical Astronomer By Brian Jones & Stephen Edberg (1990)
5. National Geographic – Invaders from Space – Meteorites (Sep 1986)
6. Cosmos By Carl Sagan (1980)
7. Dictionary of Science – Webster’s New world (1998)
8. Physics for Poets By :  Robert March (1983)

9. Atlas of the Skies – An Astronomy Reference Book (2005)
10 http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40206102&format=html
11 http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40308155&format=html
12 http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40407085&format=html
13 Universe Sixth Edition By: Roger Freedman & William Kaufmann III (2002)
14 “Physics of the Impossible” Michio Kaku – Article By : Casey Kazan (March 4, 2008)
15 Space & Earth – Seeing the Invisible – First Dark Galaxy Discovered (Feb 23, 2005)
16 Did Dark Matter Create the First Stars ?  (March 15, 2006)
17 Dark Matter in Newborn Universe, Doused Earliest Stars (Dec 3, 2007)
18 Space & Earth – Dark Matter in a Galaxy (October 30, 2009)
19 The Newrork Timea – Black Holes, A Riddle All Their Own, May be Fueling the Blobs By : Dennis Overbye (July 7, 2009)
20 Science Daily – Mysterious Space Blob Discovered at Cosmic Dawn (April 2009)
21  New Book – Physics Theory – The First Stars -The Interconnectedness of Reality Phyisics Org – (November 3, 2009)
22 Stars Fueled By Datrk Matter Could Hold Secrets to the Universe (Nov 3, 2009)
23 Wikipedia – Dark Star (November 8, 2009)
24 Daily Galaxy – Dark Stars – Were There Once Dark Stars Powered By Antimatter ?  (Nov 9, 2009)
25 Daily Galaxy – Were Gigantic Dark Stars of the Early Universe Powered By Antimatter (November 12, 2009)
26 Daily Galaxy – Are Black Holes Powering the Most Massive Objects in Space (Nov 11, 2009)
27 The Dark Attractor : What’s Pulling the Milky Way Towards it at 14 million mph. (Nov 13, 2009)
28. https://jayabarathan.wordpress.com/2009/08/20/katturai-62-1/(Compact Stars & Preon Stars) (Aug 20, 2009)

29.  http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/how-do-stars-form-and-evolve/

30.  http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/lectures/starform.htm

31. http://en.wikipedia.org/wiki/Star_formation  [February 10, 2015]

Preview YouTube video Energetic Star Formation: Bubbles And Baby Stars

Preview YouTube video Nebulas HD 1080p

Preview YouTube video Dark Future of the Sun

 

Series Navigationபராமரிப்பின்றி காணப்படும் மன்னர் கால தேர்கள்-அழியும் தமிழனின் சிற்பக்கலைஅனேகன் – திரைப்பட விமர்சனம்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *