சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 58

Spread the love

Samaksritam kaRRukkoLvOm 58

 

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 58

இந்த வாரம் यत्र – तत्र (yatra – tatra) அதாவது ’எங்கு – அங்கு’ என்ற உருமாற்றம் பெறாத சொற்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம். ஒரு வாக்கியத்தில் यत्र என்ற சொல்லை உபயோகித்தால் அதே வாக்கியத்தில் तत्र என்ற சொல்லையும் உபயோகிக்கவேண்டும்.
यत्र इति शब्दः यत्र प्रयुज्यते तत्र तत्र इत्यस्य अपि प्रयोगः भवेत् एव।(yatra iti śabdaḥ yatra prayujyate tatra tatra ityasya api prayogaḥ bhavet eva |)

கீழேயுள்ள வாக்கியங்களை உரத்துப்படிக்கவும்.

  1. यत्र पुष्पाणि सन्ति तत्र भ्रमराः आगच्छन्ति। (yatra puṣpāṇi santi tatra bhramarāḥ āgacchanti |)

எங்கு பூக்கள் இருக்கிறதோ அங்கு தேனீக்கள் வருகின்றன.

 

  1. यत्र रामनामसङ्कीर्तनं भवति तत्र आञ्चनेयः भवति।(yatra rāmanāmasaṅkīrtanaṁ bhavati tatra āñcaneyaḥ bhavati |)

எங்கு ராமநாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கிறதோ அங்கு ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறார்.

 

  1. यत्र उत्सवः भवति तत्र अहं गच्छामि। (yatra utsavaḥ bhavati tatra ahaṁ gacchāmi |)

எங்கே விழா நடக்கிறதோ அங்கே நான் செல்கிறேன்.

 

  4.  भवान् यत्र स्थापितवान् तत्र एव अस्ति, पश्यतु।(bhavān yatra sthāpitavān tatra eva asti, paśyatu |)

நீ(ங்கள்) எங்கே வைத்தாயோ அங்கேயே இருக்கிறது பார்.

 

  1. यत्र जलं नास्ति तत्र एव वार्तापत्रिका स्थापयतु।(yatra jalaṁ nāsti tatra eva vārtāpatrikā sthāpayatu |)

எங்கு தண்ணீர் இல்லையோ அங்கு மட்டுமே செய்தித்தாளை வை.

 

  1. यत्र जनसञ्चारः अधिकः तत्र करपत्राणि वितरणीयानि।(yatra janasañcāraḥ adhikaḥ tatra karapatrāṇi vitaraṇīyāni |)

எங்கே மக்கள்கூட்டம் அதிகம் உள்ளதோ அங்கே துண்டுபிரசுரங்களை விநியோகிக்கவேண்டும்.

’यत्र – तत्र’ अव्ययोः योजनेन एतेषां शब्दानां साहाय्येन वाक्यानि रचयन्तु (’yatra-tatra’ avyayoḥ yojanena eteṣāṁ śabdānāṁ sāhāyyena vākyāni racayantu)
’எங்கே-அங்கே’/(எங்கு –அங்கு) என்ற என்றும் மாற்றத்திற்கு உட்படாத சொற்களைச் சேர்த்து கீழேயுள்ள சொற்களின் உதவியுடன் வாக்கியங்களை அமைக்கவும்.
उदा – शर्करा – पिपीलिकाः ( śarkarā – pipīlikāḥ)

சர்க்கரை – எறும்புகள்

यत्र शर्करा तत्र पिपीलिकाः भवन्ति। (yatra śarkarā tatra pipīlikāḥ bhavanti |)

எங்கே சர்க்கரை இருக்கிறதோ அங்கே எறும்புகள் உள்ளன.

இதேபோல மற்ற வாக்கியங்களை அமைக்கவும்.

अभ्यासः १ (பயிற்சி 1)
१. दीपः – प्रकाशः (dīpaḥ – prakāśaḥ)

 விளக்கு – வெளிச்சம்

२.  क्रीडा – बालकाः (krīḍā – bālakāḥ)
விளையாட்டு – சிறுவர்கள்

३. विदूषकः – विनोदः (vidūṣakaḥ – vinodaḥ)
நகைச்சுவையாளர் – மகிழ்ச்சி

४. आपणः – ग्राहक्ः (āpaṇaḥ – grāhakḥ)
கடை – வாடிக்கையாளர்

५. माता – शिशुः (mātā – śiśuḥ)
தாய் – குழந்தை

६. धूमः – अग्निः (dhūmaḥ – agniḥ)
புகை – நெருப்பு

७. पुष्पाणि – सुगन्धः (puṣpāṇi – sugandhaḥ)
பூக்கள் – நறுமணம்

८. भूकम्पः – समाजसेवकाः (bhūkampaḥ – samājasevakāḥ)
நிலநடுக்கம் – சமூகசேவகர்கள்

९. भक्तिः – देवानुग्रहः (bhaktiḥ – devānugrahaḥ)
பக்தி – தெய்வ அனுக்ரஹம்

१०. कृष्णः – विजयः (kṛṣṇaḥ – vijayaḥ)
க்ருஷ்ணர் – வெற்றி

விடைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சரிபார்த்துக்கொள்ளவும்.

अभ्यासः २ (பயிற்சி 2)
द्वितीयं वाक्यं पठित्वा तत्सम्बद्धं प्रथमवाक्यं लिखतु |(dvitīyaṁ vākyaṁ paṭhitvā tatsambaddhaṁ prathamavākyaṁ likhatu |) இரண்டாவது வாக்கியத்தைப் படித்துப் பின் முதல் வாக்கியத்தைத் தொடர்புபடுத்தி எழுதவும்.

यथा – यत्र भवान् गच्छति तत्र अहमपि आगच्छामि।
yathā – yatra bhavān gacchati tatra ahamapi āgacchāmi |

१ ————————— भवान् अपि क्रीडतु।(————————— bhavān api krīḍatu |)
————————– நீயும்(ஆண்பால்) கூட விளையாடு.

२  —————————- भवती मा गच्छतु।(—————————- bhavatī mā gacchatu |)
—————————- நீ (பெண்பால்) செல்லாதே.

३  —————————- सर्वे अपि गच्छन्ति।(  —————————- sarve api gacchanti |)
—————————- எல்லோரும் செல்கிறார்கள்.

४  —————————— वासं मा करोतु।(  —————————— vāsaṁ mā karotu |)
————————————- அங்கு இருக்காதே .
விடைகள் (இதேபோல் இருக்கவேண்டும் என்ற நிபந்தனை இல்லை)
பயிற்சி 1
१. यत्र दीपः अस्ति तत्र प्रकाशः भवति।
२. यत्र क्रीडा भवति तत्र बालकाः भवन्ति।
३. यत्र विदूषकः तत्र विनोदः भवति एव।
४. यत्र आपणः अस्ति तत्र ग्राहकः भवति।
५. यत्र माता तत्र शिशुः भवति।
६. यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्निः अस्ति।
७. यत्र पुष्पाणि सन्ति तत्र सुगन्धः भवति एव।
८. यत्र भूक्म्पः भवति अत्र समाजसेवकाः आगच्छन्ति।
९. यत्र भक्तिः अस्ति तत्र देवानुग्रह्ः भवति।
१०. यत्र कृष्णः अस्ति तत्र विजयः एव भविष्यति।

பயிற்சி 2
१. यत्र अहं क्रीडामि तत्र भवान् अपि क्रीडतु।
२. यत्र सः गच्छति तत्र भवती मा गच्छतु।
३. यत्र कार्यक्रमः भवति तत्र सर्वे अपि गच्छन्ति।
४. यत्र कोलाहलः अस्ति तत्र वासं मा करोतु।

பகவத்கீதையில் உள்ள மிகவும் பிரசித்தமான ஸ்லோகம்

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रृवा नीतिर्मतिर्मम॥
இதில் यत्र- तत्र என்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு இருப்பதை கவனிக்கவும்.

————

Series Navigationஎனது வலைத்தளம்கம்மங்கதிர்களை அசைத்துச் செல்லும் காற்று ( தெய்வசிகாமணியின் கானல்காடு பற்றிய ஓராய்வு )