கவிதையின் வாழ்வு

Spread the love

கைநிறையக் கற்களை வைத்துக்
கொண்டிருப்பதால்
கருங்கல் வீடு கண்ணாடியால் கட்டப்
பட்டதாகிவிடுமா?
கல்லும் கருங்கல்லும் கண்ணாடியும்
நானும் நீங்களும்
நாடுவதும் தேடுவதும்
நல்லதோர் நவீனத் தமிழ்க்
கவிதையாக

Series Navigationகவிதைக்கப்பால்6. பருவங்கண்டு கிழத்தி உரைத்த பத்து