சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 44

This entry is part 43 of 43 in the series 14 ஆகஸ்ட் 2011

  

இந்த வாரம் यथा -तथा (yathā -tathā)(As – so)என்ற ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய உருமாற்றம் பெறாத சொற்கள்(Indeclinable) பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம். ’ यथा’  इति शब्दः यत्र प्रयुज्यते ’ तथा ’ इत्यपि प्रयोक्तव्यम् एव।(yathā iti śabdaḥ yatra prayujyate tathā ityapi prayoktavyam eva |) ஒரு வாக்கியத்தில் ’ यथा ‘ என்ற சொல்லை உபயோகித்தால் ‘तथा’ என்ற சொல்லையும் உபயோகிக்கவேண்டும்.

सादृश्य प्रदर्शनार्थं यथा – तथा शब्दयोः प्रयोगः क्रियते।( sādṛśya pradarśanārthaṁ yathā – tathā śabdayoḥ prayogaḥ kriyate |) இரு வேறுபட்ட பொருள்களையோ, செயல்களையோ ஒப்பிடும்போது ’ यथा -तथा’ உபயோகிக்கப்படுகிறது.

 

கீழேஉள்ளவாக்கியங்களைஉரத்துப்படிக்கவும்.

यथा अश्वः धावति तथा धेनुः न धावति।

yathā aśvaḥ dhāvati tathā dhenuḥ na dhāvati |

எப்படி குதிரை ஓடுகிறதோ அப்படி பசு ஓடாது.

 

यथा नरः करोति तथा वानरः करोति।

yathā naraḥ karoti tathā vānaraḥ karoti |

எவ்வாறு மனிதன் செய்கிறானோ அவ்வாறே குரங்கு செய்கிறது.

 

भवान् यथा इच्छति तथा करोतु।

bhavān yathā icchati tathā karotu |

நீங்கள் எப்படி விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே செய்யுங்கள்.

 

यथा राजा तथा प्रजाः।

yathā rājā tathā prajāḥ |

ராஜா எப்படியோ மக்களும் அப்படியே.

 

यथा भवान् प्रयत्नं करोति तथा फलं प्राप्नोति।

yathā bhavān prayatnaṁ karoti tathā phalaṁ prāpnoti |

எவ்வாறு நீங்கள் முயற்சி செய்கிறீர்களோ அவ்வாறு பலன் கிடைக்கும்.

 

यथा श्रेष्टः आचरति तथा जनाः अपि आचरन्ति।

yathā śreṣṭaḥ ācarati tathā janāḥ api ācaranti |

எப்படி உயர் குறிக்கோள் உடையவர் செயலாற்றுகிறாரோ அப்படியே மக்களும் கூட செயலாற்றுகின்றார்கள்.

 

सर्वेषाम् अभिप्रायः यथा अस्ति तथा भवतु !

sarveṣām abhiprāyaḥ yathāastitathā bhavatu !

எல்லோருடைய அபிப்ராயம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே அமையட்டும்.

 

अभ्यासः (abhyāsaḥ)

यथातथा उपयुज्य एतानिवाक्यानिपूर्णानिकरोतु

yathā tathā upayujya etāni vākyāni pūrṇāni karotu !

यथातथा என்றசொற்களைக்கொண்டுகீழேஉள்ளவாக்கியங்களைபூர்த்திசெய்யவும்.

 

उदा – यथा सचिन् तेण्डुल्कर् क्रीडति तथा अहं न क्रीडामि।

yathā sacin teṇḍulkar krīḍati tathā ahaṁ na krīḍāmi |

எப்படி சச்சின் தெண்டுல்கர் விளையாடுகிறாரோ அப்படி நான் விளையாடுவதில்லை.

 

 

 

 

यथा भीमसेनजोशी गायति तथा अन्यः न गायति।

yathā bhīmasenajośī gāyati tathā anyaḥ na gāyati |

எப்படி பீமசேனஜோஷி பாடுகிறாரோ அப்படி மற்றவர்கள் பாடுவதில்லை.

 

1. ———— कालिदासः काव्यं लिखितवान् ——————————–।

—————-  kālidāsaḥ kāvyaṁ likhitavān ——————————– |

—————–  காளிதாசர் காவியம் எழுதினாரோ ————————— .

 

2.  ————- रविवर्मा चित्रं लिखति ——————————-।

——————-  ravivarmā citraṁ likhati ——————————- |

——————- ரவிவர்மா ஓவியம் வரைகிறாரோ —————————— .

 

3. ————– मम मित्रं गायति ——————————–।

——————- mama mitraṁ gāyati ——————————– |

——————– என்னுடைய நண்பன் பாடுகிறாரோ ——————————— .

 

4. ———– भवान् पाठयति —————————–।

————–  bhavān pāṭhayati —————————– |

————— நீங்கள் கற்பிக்கிறீர்களோ —————————– .

 

5. ———— सः उपन्यासं करोति ——————————।

——————- saḥ upanyāsaṁ karoti —————————— |

——————- அவர் உரையாற்றுகிறாரோ ————————- .

 

6. ———– मम अध्यापकः संस्कृतं जानाति ———————।

—————- mama adhyāpakaḥ saṁskṛtaṁ jānāti ——————— |

—————- என்னுடைய ஆசிரியர் சமஸ்கிருதம் அறிந்திருக்கிறாரோ ——————– .

 

 

 

 

இனி भगवद्गीतायाम (bhagavadgītāyām) பகவத்கீதையில் यथा -तथा என்ற ஜோடி சொற்களைக் கொண்டு  வரும் சில ஸ்லோகங்களைப் படிப்போமா?

 

 

 

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति॥ (२ -१३)

dehino’smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā |

tathā dehāntaraprāptirdhīrastatra na muhyati || (2-13)

 

இந்த உடம்பு எப்படி இளமையும், வாலிபமும், மூப்பும் அடைகிறதோ அப்படியே அதில் உறைகின்ற ஆன்மா வேறு உடலையும் பெறுகிறது. அறிவாளி அதை எண்ணி வருத்தப்படுவதில்லை. (Just as, how for an indweller of this body , the jīvā , there is childhood, youth and old age , so too , is the gaining of another body. With reference to that, a wise person does not come to grief.)

 

 

 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

यथा शरीराणि विहायजीर्णान्-

यन्यानि संयाति नवानि देही॥ (२- २२)

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya

navāni gṛhṇāti naro’parāṇi |

yathā śarīrāṇi vihāyajīrṇān-

yanyāni saṁyāti navāni dehī || 2-22)

 

பழைய உடைகளைக் களைந்துவிட்டு புதிய உடைகளை மனிதன் அணிந்துகொள்வதுபோல் ஆன்மா பழைய உடம்புகளை விட்டுவிட்டு புதிய உடம்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது. (Just as a person gives up old clothes and takes up new one, so too , the indweller of the body gives up old bodies and takes others which are new.)

 

 

 

 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ (४. ११)

ye yathā māṁ prapadyante tāṁstathaiva bhajāmyaham |

mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ || (4-11)

 

யார் என்னை எப்படி வழிபடுகிறார்களோ, அவர்களை அப்படியே நான் வழிநடத்துகிறேன். அர்ஜுனா! மனிதர்கள் என்னுடைய வழியையே எப்போதும் பின்பற்றுகிறார்கள். (Those who worship me in whatever way, I bless them in the same way. O Arjuna, people follow My path in always. )

 

यथा दीपो निवासस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥ (६ -१९)

yathā dīpo nivāsastho neṅgate sopamā smṛtā |

yogino yatacittasya yuñjato yogamātmanaḥ ||( 6 -19)

 

ஆன்ம தியானம் செய்கின்ற தியானயோகியின் அடங்கிய மனத்திற்கு காற்றில்லாத இடத்தில் இருக்கின்ற தீபச்சுடர் உவமையாகச் சொல்லப்படுகிறது.  (Just as a lamp, protected from the wind, does not flicker – for the composed mind of the meditator who practices contemplation of the self, this illustration is cited. )

 

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥ (९ -६)

yathākāśasthito nityaṁ vāyuḥ sarvatrago mahān |

tathā sarvāni bhūtāni matsthānītyupadhāraya || (9 -6)

 

எங்கும் நிறைந்ததும் ஆற்றல் வாய்ந்ததுமான காற்று எப்படி எப்போதும் ஆகாசத்தில் இருக்கிறதோ, அப்படியே எல்லா உயிர்களும் என்னிடம் உள்ளன என்பதைத் தெரிந்துகொள்.  (Just as the vast air, which goes everywhere, always exists in space similarly, may you understand that all beings exist in Me.)

 

 

இனி அடுத்தவாரம் ‘ स्म ‘ (sma) என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

 

 

 

Series Navigationஇனிய சுதந்திர நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்
author

ரேவதி மணியன்

Similar Posts

3 Comments

 1. Avatar
  nandhitha says:

  வணக்கம்
  பாடம் 44
  यथा तथा என்பதை விளக்கும் போது வாஸாம்ஸி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி க்ருஹ்ணாதி நரோபராணி/ ததா சரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி அன்யானி ஸம்யாதி நவானி தேஹி என்று இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்.பாடத்தில் உச்சரிப்பு ததா சரீராணி என்பது யதா சரீராணி என்பது போல் இருக்கிறது
  தவறெனக் கண்டால் மன்னிக்கவும்
  என்றும் மாறா அன்புடன்
  நந்திதா

  1. Avatar
   ரேவதி மணியன் says:

   வணக்கம் நந்திதா,
   यथा तथा என்பதை விளக்கும் போது वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
   नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।तथा शरीराणि विहायजीर्णान्-यन्यानि संयाति नवानि देही॥ (२- २२)என்பதில் तथा என்பதற்கு பதிலாக यथा என்று தவறாக எழுதி அதேபோல பதிவும் செய்துவிட்டேன். மன்னிக்கவும். தவறை உணர்த்தியதற்கு நன்றி.

   சகோதரி,
   ரேவதி மணியன்

 2. Avatar
  nandhitha says:

  பெருமதிப்புக்குரியீர்
  வணக்கம்.
  பெரும் பொறுப்பை ஏற்றிருக்கும் பொழுது சில தவறுகள் நேர்வது இயற்கை. இதற்கெல்லாம் எதற்காக மன்னிப்பு? தாங்கள் மன்னிப்புக் கோருவது வருத்தமளிக்கிறது
  என்றும் மாறா அன்புடன்
  நந்திதா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *