சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 49

This entry is part 40 of 44 in the series 30 அக்டோபர் 2011

  
 

இந்த வாரம் ल्यप्प्रत्ययः ( lyappratyayaḥ) பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம்.  எப்போது ஒருவர் இரண்டு செயல்கள் செய்கிறாரோ அப்போது முதலில் செய்த காரியத்தின் வினைச்சொல்லுடன் क्त्वाप्रत्ययः (ktvāpratyayaḥ ) சேர்க்கவேண்டும் என்று படித்தோமல்லவா? அதே விதிமுறைதான் ल्यप्प्रत्ययः ( lyappratyayaḥ)க்கும்.  வாக்கியத்தில் ल्यप्प्रत्ययः உபயோகித்தாலும் क्त्वाप्रत्ययः உபயோகித்தாலும்  பொருள் மாறாது .  முதலில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரையாடலை உரத்துப் படிக்கவும்.

 

एतत् सम्भाषणम् उच्चैः पठन्तु – (etat sambhā ṣaṇam uccaiḥ paṭhantu -)

இந்த உரையாடலை உரத்துப் படியுங்கள் :-

 

बालकः  –  तात। सेवफलम् आवश्यकम्।

bālakaḥ –  tāta | sevaphalam āvaśyakam |

சிறுவன்  –  அப்பா! ஆப்பிள் வேண்டும்.

 

प्रदीपः  – अस्तु। (आपणिकं प्रति) भोः। पञ्च सेवफलानि ददातु।

pradīpaḥ  – astu | (āpaṇikaṁ prati) bhoḥ | pañca sevaphalāni dadātu |

பிரதீப்    –  சரி! (கடைக்காரரிடம்) மதிப்பிற்குரியவரே ! ஐந்து ஆப்பிள்பழங்கள் கொடுங்கள்.

 

आपणिकः – स्वीकरोतु श्रीमन्।

āpaṇikaḥ – svīkarotu śrīman |

கடைக்காரர் –  வாங்கிக்கொள்ளுங்கள் !

 

प्रदीपः – भोः। फलं नष्टम् अस्ति। एतत् परिवर्त्य अन्यत् ददातु।

pradīpaḥ – bhoḥ | phalaṁ naṣṭam asti| etat parivartya anyat dadātu |

பிரதீப்  –  பழம் நன்றாக இல்லை. இதற்கு பதிலாக வேறொன்று கொடுங்கள்.

 

(आपणिकः ददाति)(āpaṇikaḥ dadāti)

(கடைக்காரர் கொடுக்கிறார்.)

 

बालकः – अहं फलं खादितुम् इच्छामि।

bālakaḥ – ahaṁ phalaṁ khāditum icchāmi|

சிறுவன் –  நான் பழத்தை சாப்பிட விரும்புகிறேன்.

 

प्रदीपः  – खादतु किन्तु प्रक्षाल्य खादतु। प्रातः उत्थाय दन्तधावनं कृतवान् वा ?

pradīpaḥ  – khādatu kintu prakṣālya khādatu| prātaḥ utthāya dantadhāvanaṁ kṛtavān vā ?

பிரதீப் –  சாப்பிடு ஆனால் சுத்தப்படுத்தியபின் சாப்பிடு.  காலை எழுந்து பல் தேய்த்தாயா?

 

बालकः – आम्  कृतवान्।

bālakaḥ – ām  kṛtavān |

சிறுவன் –  ஆம் செய்தேன்.

 

प्रदीपः  – उत्तमम्। इदानीं भवान् शीध्रं गृहं गत्वा स्यूतं स्वीकृत्य आगच्छतु। अहं भवन्तं विद्यालयं प्रापय्य कार्यालयं गमिष्यामि।

pradīpaḥ  – uttamam | idānīṁ bhavān śīdhraṁ gṛhaṁ gatvā syūtaṁ svīkṛtya āgacchatu| ahaṁ bhavantaṁ vidyālayaṁ prāpayya kāryālayaṁ gamiṣyāmi |

ப்ரதீப் — நன்று! இப்போது நீர் சீக்கிரமாக வீட்டிற்குச் சென்று பையை எடுத்துக்கொண்டு வரவும். நான் உன்னை பள்ளியில் விட்டுப் பின் வேலைக்குச் செல்வேன்.

 

(बालकः स्यूतं स्वीकृत्य आगच्छति।)

(bālakaḥ syūtaṁ svīkṛtya āgacchati |)

(சிறுவன் பையை எடுத்து வருகிறான்.)

 

 

प्रदीपः –  पुत्र। मध्याह्ने विद्यालयात् आगत्य अल्पाहारं च समाप्य एकघण्टां यावत् उपविश्य पठतु।

pradīpaḥ –  putra| madhyāhne vidyālayāt āgatya alpāhāraṁ ca samāpya ekaghaṇṭāṁ yāvat upaviśya paṭhatu |

பிரதீப்  –  மகனே! மத்தியானம் பள்ளியிலிருந்து வந்து சிற்றுண்டி சாப்பிட்டு விட்டு ஒருமணிநேரம் வரை உட்கார்ந்து படிக்கவும்.

 

बालकः  – अस्तु। तथैव करिष्यामि।

bālakaḥ  – astu| tathaiva kariṣyāmi|

சிறுவன் – சரி! அப்படியே செய்கிறேன்.

 

धातुः यदि उपसर्गसहितः भवति तर्हि क्त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यप्प्रत्ययः भवति। आगत्य , विस्मृत्य , आनीय – इत्यादीनि ल्यप्प्रत्ययान्तानि अव्ययानि।

dhātuḥ yadi upasargasahitaḥ bhavati tarhi ktvāpratyayasya sthāne lyappratyayaḥ bhavati| āgatya , vismṛtya,  ānīya – ityādīni lyappratyayāntāni avyayāni|

எப்போது வினை (மூலரூபம்) முன்னடைச் சொல்லுடன் (prefix) சேர்ந்திருக்கிறதோ அப்போது क्त्वाप्रत्ययः (ktvāpratyayaḥ)வரக்கூடிய இடத்தில் ल्यप्प्रत्ययः(lyappratyayaḥ) வரும்.  ल्यप्प्रत्ययः உம்  क्त्वाप्रत्ययः (ktvāpratyayaḥ ) போலவே எவ்வித மாறுதலுக்கும் உட்படாதது (Indeclinable) என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும்.

22 முன்னடைச் சொற்கள் இருக்கின்றன.

 

उपसर्गाः द्वाविंशतिः सन्ति। ते च –  प्र ,परा ,अप, सम् , अनु, अव, निस् ,निर् ,दुस् ,दुर् ,वि ,आ, नि ,अधि, अपि ,अति ,सु ,उत् ,अभि ,प्रति ,परि, उप

(upasargāḥ dvāviṁśatiḥ santi | te ca –  pra, parā, apa, sam , anu, ava ,nis, nir, dus ,dur ,vi ,ā ,ni ,adhi ,api ,ati, su ,ut ,abhi, prati, pari, upa)

 

अभ्यासः (abhyāsaḥ ) பயிற்சி :

 

१  परि + शीलयित्वा  = परिशील्य (பரிசோதித்து விட்டு)

pari +śīlayitvā  =  pariśīlya

 

२.  आ + नीत्वा = आनीय (கொண்டுவந்து)

ā + nītvā = ānīya

 

३.  प्र +क्षालयित्वा  = प्रक्षाल्य (தூய்மை செய்து)

pra+ kṣālayitvā  = prakṣālya

 

४.  अनु  +भूत्वा =अनुभूय (அனுபவித்து)

anu +bhūtvā = anubhūya

 

५.  सं +मार्जयित्वा = संमार्ज्य (விளக்குமாற்றால் (broom)தூய்மை செய்து)

ā + nītvā  = saṁmārjya

 

६.  वि  +  स्मृत्वा = विस्मृत्य (மறந்துவிட்டு)

vi  +  smṛtvā  = vismṛtya

 

७.  आ + गत्वा  = आगत्य (வந்து விட்டு)

ā + gatvā  = āgatya

 

८.  परिष् + कृत्वा  =परिष्कृत्य (சூழ்ந்து)

pariṣ + kṛtvā = pariṣkṛtya

 

 

கீழேயுள்ள வாக்கியங்களை படிக்கவும்.

१.  आरक्षकः चोरम्  अनुसृत्य गतवान्।

ārakṣakaḥ coram  anusṛtya gatavān|

பாதுகாவலர் (police) திருடனைப் பின் தொடர்ந்து சென்றார்.

 

२. चोरः धनम् अपहृत्य धावितवान्।

coraḥ dhanam apahṛtya dhāvitavān|

திருடன் பணத்தைப் பறித்துக் கொண்டு ஓடிவிட்டான்.

 

३. सेवकः वृक्षात् अवतीर्य गतवान्।

sevakaḥ vṛkṣāt avatīrya gatavān|

காவலாளி மரத்திலிருந்து கீழிறங்கி சென்றான்.

 

४. अहं स्न्मार्गम् आश्रित्य गच्छामि।

ahaṁ snmārgam āśritya gacchāmi|

நான் நல்வழியைப் பின்பற்றிச் செல்கிறேன்.

 

५. बालकः उपविश्य पठति।

bālakaḥ upaviśya paṭhati|

சிறுவன் அமர்ந்து கொண்டு படிக்கிறான்.

६.  सः उत्थाय वदति।

saḥ utthāya vadati|

அவன் எழுந்து சொல்கிறான்.

७. अर्चकः देवम् अलङ्कृत्य पूजयति।

arcakaḥ devam alaṅkṛtya pūjayati |

அர்ச்சகர் தெய்வத்தை அலங்கரித்து பூஜிக்கிறார்.

 

अभ्यासः (abhyāsaḥ ) பயிற்சி :

उदाहरणानुगुणं ल्यबन्तरूपैः वाक्यानि योजयनतु

udāharaṇānuguṇaṁ lyabantarūpaiḥ vākyāni yojayanatu

 

सुधीरः प्रातः उत्थितवान् , मुखं क्षालितान्।(sudhīraḥ prātaḥ utthitavān mukhaṁ kṣālitān |)

சுதீர் காலையில் எழுந்தார், முகத்தைத் தூய்மைசெய்தார்.

 

सुधीरः प्रातः उत्थाय मुखं क्षालितवान्।(sudhīraḥ prātaḥ utthāya mukhaṁ kṣālitavān|)

சுதீர் காலையில் எழுந்து முகத்தைத் தூய்மைசெய்தார்.

 

१.  छात्रः विद्यालयं प्रविष्टवान् , पुस्तकं पठितवान्।(chātraḥ vidyālayaṁ praviṣṭavān, pustakaṁ paṭhitavān|)

மாணவன் பள்ளிக்கூடம் நுழைந்தான், புத்தகம் படித்தான்.

२. हनूमान् पर्वतम् उन्नीतवान्, आनीतवान्। (hanūmān parvatam unnītavān, ānītavān|)

ஹனுமான் மலையை தகர்த்தெடுத்தார், கொண்டுவந்தார்.

 

 

३. साधवः उपविशन्ति, ध्यायन्ति।(sādhavaḥ upaviśanti ,dhyāyanti|)

நற்குணமுடையவர்கள் அமர்கிறார்கள், தியானம் செய்கிறார்கள்

 

४. माधवः देवं नमस्कृतवान् ,पूजां कृतवान्।( mādhavaḥ devaṁ namaskṛtavān, pūjāṁ kṛtavān|)

மாதவன் கடவுளை வணங்கினார், பூஜை செய்தார்.

 

५. सर्वे हस्तान् प्रक्षालयन्तु, भोजनं खादन्तु।(sarve hastān prakṣālayantu ,bhojanaṁ khādantu|)

அனைவரும் கைகளை சுத்தம் செய்யுங்கள், உணவு சாப்பிடுங்கள்.

 

 

 

Series Navigationபஞ்சதந்திரம் தொடர் 15 அன்னமும் ஆந்தையும்முன்னணியின் பின்னணிகள் – 11 சாமர்செம் மாம்
author

ரேவதி மணியன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *