கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ …

______________________

சூழ்ந்திருந்த மாமரமும்
சிறகடிக்கும் பட்டாம்பூச்சியும்
ரீங்காரமிடும் தட்டான்பூச்சியும்
மத்தியிலிருந்த நானும் – ஆளுக்கொரு
கை உண்டு குளிர்ந்தோம்
இடை-வெளியிலிருந்த நிச்சலனத்தை…

– சித்ரா (k_chithra@yahoo.com)

Series Navigationஇருப்பு!நிலவின் வருத்தம்