திரிநது போன தருணங்கள்

மலர் கண்காட்சியில்

சிவப்பு நிறத்தில் சின்னதாய்

வெள்ளை நிறத்தில் வெகுளியாய்

மஞ்சள்  நிறத்தில் மகிழ்வாய் …

அத்தனையும் அழகு !!

எதை பார்ப்ப்து

எதை விடுவதென்ற

தவிப்பை தவிர்க்க தெரியாமல்

லயிக்க நேரமும் இல்லாமல் …

 

 

 

கால்பாத வளைகுழியில்

பிடிக்க நினைத்தும்

கடல் அலை இழுக்க …

உருளை உருளையாக

நகரும் மணல் துகல்கள்

வியப்பான கிச்சுகிச்சு …

 

 

 

பிடிக்க நினைத்த தருணங்கள்

உருளையாக கிச்சுகிச்சு மூட்டாமல்

விசுக் விசுக்கென்று மறைந்து ,

ஆழ்ந்த அனுபவங்களாய்  மாறாமல் –

திரிந்து போன தருணங்களாய் …

லயிக்க நேரமில்லாததால்

லயிக்க பழகாததால்

 

Series Navigationநகர் புகுதல்உதிரமெழுதும் தீர்ப்பின் பிரதிகள்