இரும்புக் கவசம்

 

நாம் எழுப்பிய

சுவர்களுக்குள்

பத்திரமாயிருக்கிறோம்

 

மூடிய கதவுகளுக்குள்

அந்தரங்கத்தை

உணர்கிறோம்

 

புனையும் ஆடையில்

ரசனையைக்

காட்டுகிறோம்

 

பயணிக்கும் வாகனத்தில்

அந்தஸ்தத்தை

வெளிப்படுத்துகிறோம்

 

பயணங்களை

முடிவு செய்வதில்

அதிகாரத்தை

 

சுமையை

மறுதலிப்பதில்

சுதந்திரத்தை

 

சுமையைத்

தேர்ந்தெடுக்கும்

சுதந்திரம்

பழக்கப்பட்ட

குதிரைக்கும்

 

போர் முனையில்

ஆயுதபாணிக்கும்

இல்லை

 

சத்யானந்தன்

Series Navigationவெங்கட் சாமிநாதன் – உயர்ந்த மனிதர்குருட்டு ஆசை