உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா.

++++++++++

[60]

எழுதிச் செல்லும் ஊழியின் கை, எழுதி, எழுதி

மேற்செல்லும்; உன் பக்தியும், யுக்தியும் அதை

மறுமுறை மாற்றாது, அரை வரி கூட நீக்காது;

அழுத கண்ணீர்த் துளிகளும் அழிக்கா ஒருசொல்.

[60]
The Moving Finger writes; and, having writ,
Moves on: nor all thy Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all thy Tears wash out a Word of it.

[61] மேதையர், சித்தர்கள் போதிக்கட்டும்

விரும்பு வதையோ, விரும்பாத வற்றையோ;

அறுந்து போகா, முறியா, அப்பால் தாண்டா

நிரந்தரத் தொடர்பில் சேரும் இணைப்பு தவிர.

[61]
For let Philosopher and Doctor preach
Of what they will, and what they will not – each
Is but one Link in an eternal Chain
That none can slip, nor break, nor over-reach.

[62]

வானம் என்னும் கவிழ்த்திய கும்பாவின்

கீழே நாம் கூடி வாழ்கிறோம், சாகிறோம்,

கை உயர்த்தி உதவிக்கதை அழைக்காதே,

நீயோ நானோ என்றுருளும் மலட்டுத் தனத்தில்.

[62]
And that inverted Bowl we call The Sky,
Whereunder crawling coop’t we live and die,
Lift not thy hands to it for help – for It
Rolls impotently on as Thou or I.

[63]

புவிமுதற் களிமண்ணால் இறுதி மனிதன் வடித்து

கடைசி அறுவடைக்குப் பின் விதை விதைத்தார்;

ஆம் முதல்நாள் புலர்ச்சி படைத்தோன் எழுதியது

கடந்த காலப் பொழுது கணக்கில் இருப்பதை.

[63]

With Earth’s first Clay They did the Last Man knead,

And then of the Last Harvest sow’d the Seed:
Yea, the first Morning of Creation wrote
What the Last Dawn of Reckoning shall read.

Series Navigationஅண்ணேபூமிபோல் கண்டுபிடித்த புதிய செங்குள்ளி விண்மீன் குடும்பத்தின் ஏழு கோள்கள் சீரொழுக்க முறையில் சுற்றி வருகின்றன