தமிழ் நாட்டில், அரசியல் கலந்த போராட்டங்களினால், தடுக்கப்பட்ட முக்கியமான தொழில் திட்டங்கள்

 

Dear Sir,
 
Please find the link below  on the talk  on the stalled projects in Tamil Nadu
 
 
Regards
 
N.S.Venkataraman
Nandini Voice For The Deprived
 
 
 
 
 
 
 
Preview YouTube video தமிழ் நாட்டில், அரசியல் கலந்த போராட்டங்களினால், தடுக்கப்பட்ட முக்கியமான தொழில் திட்டங்கள்
Series Navigationகிளாஸ்கோ 2021 காப்பு-26 [COP-26] காலநிலை மாற்றப் பன்னாட்டுப் பேரரங்கில் அறிஞர் பங்கெடுத்து என்ன தீர்மானித்தார்சைக்கிள்