திண்டுக்கல்லில் பன்னாட்டு மாநாடு மற்றும் கருத்தரங்கம்