வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை -22 என்னைப் பற்றிய பாடல் – 16 (Song of Myself) விலங்குகள் நேர்மையானவை .. !

 

Walt Whitman

(1819-1892)

(புல்லின் இலைகள் –1)

 

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சிஜெயபாரதன்கனடா

 

 

திரும்பி நினைத்து வந்தேன்

மிருகங்க ளோடு நான் வசிப்பதற்கு ! 

மிகவும் அமைதி யானவை !

தன்னடக்கம் கொண்டவை !

நெடு நேரம் நின்று அவற்றை

நோக்குவேன், ஆம்

நெடு நேரம் !

இழிவு நிலைக்கு அவை

புலம்புவ தில்லை !

புகார் செய்வ தில்லை !

பயத்தால் வேர்ப்ப தில்லை !

இருட்டில் படுத்து

விழித்தி ருப்ப தில்லை !

பண்ணிய பாவங் களுக்கு அவை

கண்ணீர் விடுவ தில்லை !

மனநோய் அளிப்ப தில்லை

எனக்கவை,

கடவுளுக்குச் செய்யும் தமது

கடமை யைப் பற்றித்

துருவி விளக்கி !

திருப்தி அடையாத ஒன்றில்லை !

சொந்தம் கொண்டாடும்

பித்த மில்லை !

மற்ற ஒன்றின் முன்பு

மண்டி யிட்டுத்

தொண்டு செய்வ தில்லை !   

ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு

வாழ்ந்த அவற்றின்

பூர்வீக இனத்துக்குத்  

தலை வணங்குவ தில்லை !

அனைத்துப் பூமிமேல்

மதிப்புள்ளது

வெறுப்பில்லை ஒரு விலங்குக்கு !

 

 

 

விலங்குகள் எனக்குத் தம் தொடர்பை

வெளிப்படுத்தும் !

ஏற்றுக் கொள்வேன்

நானுமதை !

என்னுடம்பின்

முத்திரைச் சின்னங் களை எனக்குச்

சித்தரித்துக் காட்டும் !

தம்மிடம் உள்ள வற்றைச்

செம்மையாய்  வெளிப் படுத்தும் !

சின்னங் களை எல்லாம்

எங்கிருந்து பெற்றன என்று

வியப்படைவேன் ! 

பன்முறை இந்தப் பாதையை

முன்பு நான் கடந்து

சென்றேனா ?

புறந்தள்ளி அவற்றைத்

துறந்தேனா ?

இன்றோ பிறகோ

எப்போதுமே அப்பாதையில்

முன்னடி வைப்பேனா ?

நிறையச் சேமித்து

வெளிப் படுத்தி விட்டேனா

விரைவாக ?

 

+++++++++++++

தகவல்:

  1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]
  2.  Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm
    Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
  3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]
  4. Encyclopedia Britannica [1978]
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]
  6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/
    [ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (May 1, 2013)
http://jayabarathan.wordpress.com/

Series Navigationபோதி மரம் பாகம் இரண்டு – புத்தர் அத்தியாயம் – 18சங்கல்பம்