ஸ்ரீதரன் கதைகள்

Please use the following link to view the video recording of ஸ்ரீதரன் கதைகள் book release held on 17th Jan 2014 at Chennai Book Fair .

http://www.youtube.com/watch?v=sBMTAU78fig

About Sritharan

SUBRAMANIA (SRI) I. SRITHARAN Ph.D., P.E.
PERSONAL DATA
Address: 180 Southway Drive
Dayton, OH 45440
Phone (Home): (937) 429-5122
Present Occupation: Professor and Chair /Director of Water Resources Management
Department of Water Resources Management
International Center for Water Resources Management
Central State University
Wilberforce, OH 45384. USA.

Series Navigationநரிக்குறவர்களின் நாட்டுப்புறப்பாடல்கள்சீதாயணம் நாடகப் படக்கதை – 17தாயகம் கடந்த தமிழ்