சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 37

This entry is part 41 of 42 in the series 22 மே 2011


சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 37 பிடிஎஃப் கோப்பு

இந்த வாரம் तृतीया विभक्तिः (tṛtīyā vibhaktiḥ) Instrumental Case மூன்றாவது வேற்றுமை உருபு (ஆல்) பற்றி அறிந்து கொள்வோம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை மனனம் செய்து கொள்ளவும்

तृतीया विभक्तिः (ttīyā vibhakti)  – விதிகள்

 

1. வினைச்சொல்லுடன் எதனால் / எதை உபயோகித்து என்ற கேள்வியின் பதில் மூன்றாவது வேற்றுமையில் அமையும். (The answer to the question ‘by / with what?’ put on the verb will be in the Instrumental Case.)

 

उदा –     सः हस्तेन कार्यं करोति। ( saḥ hastena kāryaṁ karoti |)

அவன் கையினால் வேலை செய்கிறான்.

 

सः केन कार्यं करोति ? (saḥ kena kāryaṁ karoti ?)

அவன் எதனால் வேலை செய்கிறான் ?

 

 

2.    सह , साकं , सार्धम् –  these words mean ‘ along with’ or together with’ . (The answer to the question ‘ together with whom? or  ‘ along with what?’ will be in the Instrumental case.)

 

இதுபற்றிப் பிறகு விரிவாகப் படிக்கலாம்.

 

3.  ஒரு வாக்கியத்தில்  கோபம் , வருத்தம், சந்தோஷம் போன்ற பண்புப் பெயர்கள் மூன்றாம் வேற்றுமையில் அமையும்.

(We have to use the abstract nouns in Instrumental case if they are adverbs.)

 

उदा –  1.   सः सन्तोषेण  कार्यं करोति। (saḥ santoṣeṇa  kāryaṁ karoti |)

அவன் மகிழ்ச்சியுடன் வேலை செய்கிறான்.

 

2.  पिता प्रीत्या वदति। (pitā prītyā vadati |)

தந்தை பாசத்துடன் (பாசத்தினால் ) பேசுகிறார்.

 

கீழே உள்ள உரையாடலை உரத்துப் படிப்போமா ?

 

छात्राः  –  नमस्ते श्रीमन्।

chātrāḥ  –  namaste śrīman |

மாணவர்கள்   – வணக்கம் சார் !

 

अध्यापकः  नमस्ते। वयं अद्य चित्रं लिखामः वा ?

adhyāpakaḥ  namaste | vayaṁ adya citraṁ likhāmaḥ vā ?

ஆசிரியர்  – வணக்கம் .  நாம் இன்று சித்திரம் வரைவோமா ?

 

शिवशङ्करः – अहं सुधाखण्डेन लिखामि श्रीमन्।

śivaśaṅkaraḥ   – ahaṁ sudhākhaṇḍena likhāmi śrīman |

சிவசங்கரன்   –  நான் சுண்ணக்கட்டியால் எழுதுகிறேன் சார்.

 

अध्यापकः – हरि ॐ। भवान् किं वदति  ? सुधाखण्डेन कागदे कथं चित्रं लिखति ?

adhyāpakaḥ – hari om | bhavān kiṁ vadati?  sudhākhaṇḍena kāgade kathaṁ citraṁ likhati ?

ஆசிரியர்  –   வணக்கம் . நீர் என்ன சொன்னீர் ? சுண்ணக்கட்டியால் பேப்பரில் எப்படி படம் வரைகிறாய் ?

 

रविकुमारः  – श्रीमन्। अहं लेखन्या एव लिखामि।

ravikumāraḥ  – śrīman | ahaṁ lekhanyā eva likhāmi |

ரவிகுமார் –  சார் ! நான் பேனானால் தான் வரைகிறேன் (எழுதுகிறேன்).

 

अध्यापकः  – मास्तु भोः। सर्वे अङ्कन्या एव लिखन्तु। श्रीनाथ। भवतः चित्रलिखने दोषाः सन्ति।

adhyāpakaḥ  – māstu bhoḥ | sarve aṅkanyā eva likhantu | śrīnātha | bhavataḥ citralikhane doṣāḥ santi |

ஆசிரியர்  –  வேண்டாம் ! அனைவரும் பென்சிலால் மட்டுமே வரையுங்கள்.  ஸ்ரீநாத், உன்னுடைய படங்களில் தவறுகள் இருக்கின்றன.

 

स्वामिनाथः – श्रीमम्। सः अङ्गुल्या मार्जयति।

svāmināthaḥ – śrīmam | saḥ aṅgulyā mārjayati |

சுவாமிநாதன் –  சார் ! அவன் விரலினால் அழிக்கிறான்.

 

अध्यापकः – मास्तु भोः मार्जकेण मार्जयतु। सर्वे पश्यन्तु। चित्रे बालकः द्विचक्रिकया गच्छति॥ वयं कथं विद्यालयम् आगच्छामः ?

adhyāpakaḥ – māstu bhoḥ mārjakeṇa mārjayatu | sarve paśyantu | citre bālakaḥ dvicakrikayā gacchati || vayaṁ kathaṁ vidyālayam āgacchāmaḥ ?

ஆசிரியர் –  வேண்டாம்பா ! அழிப்பானால் அழி. அனைவரும் பாருங்கள். படத்தில் சிறுவன் இருசக்கர வாகனத்தில் (சைக்கிளில்) செல்கிறான். நாம் எப்படி பள்ளிக்கு வருகிறோம் ?

 

शिवशङ्करः  – अहं त्रिचक्रिकया आगच्छामि श्रीमन्।

śivaśaṅkaraḥ  – ahaṁ tricakrikayā āgacchāmi śrīman |

சிவசங்கர் –  நான் மூன்றுசக்கரவாகனத்தில் வருகிறேன் சார்.

 

रविकुमारः  – अहं लोकयानेन आगच्छामि।

ravikumāraḥ  – ahaṁ lokayānena āgacchāmi |

ரவிகுமார் – நான் பேருந்தில் வருகிறேன்.

 

स्वामिनाथः – मम गृहं समीपे एव अस्ति। अतः अहं पादाभ्याम् एव आगच्छामि।

svāmināthaḥ – mama gṛhaṁ samīpe eva asti | ataḥ ahaṁ pādābhyām eva āgacchāmi |

சுவாமிநாதன்  –  என்னுடைய வீடு அருகில் தான் இருக்கிறது. அதனால் நான் நடந்து (இரு கால்களை உபயோகித்து) தான் வருகிறேன்.

 

 

उच्चैः पठन्तु।

uccaiḥ paṭhantu !

உரத்துப் படியுங்கள் ; –

 

 

1. शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति।

śikṣakaḥ sudhākhaṇḍena likhati |

ஆசிரியர் சுண்ணக்கட்டியினால் எழுதுகிறார்.

 

2. महिला मालया अलङ्करोति।

mahilā mālayā alaṅkaroti |

பெண் மாலையினால் அலங்கரிக்கிறாள்

 

3. गणेशः मूषकेण गच्छति।

gaṇeśaḥ mūṣakeṇa gacchati |

கணேஷக்கடவுள்  எலிவாகனத்தை உபயோகித்து (எலி வாகனத்தினால்) செல்கிறார்.

 

4. जनाः दुग्धेन शिवं पूजयन्ति।

janāḥ dugdhena śivaṁ pūjayanti |

மக்கள் பாலினால் சிவனை பூஜை செய்கிறார்கள்.

 

 

5. सः छुरिकया शाकं कर्तयति।

saḥ churikayā śākaṁ kartayati |

அவன் கத்தியால் காயை வெட்டுகிறான்.

 

6. अहं कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयामि।

ahaṁ kuñcikayā tālam udghāṭayāmi |

நான் சாவியால் பூட்டைத் திறக்கிறேன்.

 

7. सौचिकः कर्तर्या वस्त्रं कर्तयति।

saucikaḥ kartaryā vastraṁ kartayati |

தையல்காரர் கத்தரியால் துணியை கத்தரிக்கிறார்.

 

8. बालिका लेखन्या लिखति।

bālikā lekhanyā likhati |

சிறுமி பேனாவால் எழுதுகிறாள்.

 

கீழே உள்ள அட்டவணையை உரத்துப் படிக்கவும்.

 

तृतीया विभक्तिः

tṛtīyā vibhaktiḥ

 

पुंल्लिङ्गे (puṁlliṅge)
प्रथमा (prathamā) तृतीया (tṛtīyā ) ए .व. तृतीया (tṛtīyā ) ब .व.
बालकः (bālakaḥ) बालकेन (bālakena) बालकैः (bālakaiḥ)
हस्तः (hastaḥ) हस्तेन (hastena) हस्तैः (hastaiḥ  )
सः (saḥ) तेन (tena) तैः(taiḥ )
एषः (eṣaḥ) एतेन (etena) एतैः(etaiḥ)
कः (kaḥ) केन (kena) कैः(kaiḥ )
भवान् (bhavān) भवता (bhavatā) भवद्भिः(bhavadbhiḥ)

 

 

स्त्रीलिङ्गे (strīliṅge)
प्रथमा (prathamā) तृतीया (tṛtīyā ) ए .व. तृतीया (tṛtīyā ) ब .व.
महिला (mahilā) महिलया (mahilayā) महिलाभिः (mahilābhiḥ)
लेखनी (lekhanī) लेखन्या (lekhanyā) लेखनीभिः(lekhanībhiḥ)
सा (sā) तया (tayā) ताभिः(tābhiḥ)
एषा (eṣā) एतया (etayā) एताभिः(etābhiḥ)
का (kā) कया (kayā) काभिः(kābhiḥ)
भवती (bhavatī) भवत्या (bhavatyā) भवतीभिः(bhavatībhiḥ )

 

नपुंसकलिङ्गे (napuṁsakaliṅge)
प्रथमा (prathamā) तृतीया (tṛtīyā ) ए .व. तृतीया (tṛtīyā ) ब .व.
चित्रं (citraṁ) चित्रेण (citreṇa) चित्रैः(citraiḥ)
नपुंसकलिङ्गे तृतिया विभक्तितः पुंल्लिङ्गवत् एव रूपाणि !

napuṁsakaliṅge tṛtiyā vibhaktitaḥ puṁlliṅgavat eva rūpāṇi !

ஒன்றன்பால் (பலவின்பால்) மூன்றாம் வேற்றுமையில் இருந்து ஆண்பால் விகுதிகளைப் போலவேதான் இருக்கிறது.

 

 

रिक्तस्थानानि पूरयतु

riktasthānāni pūrayatu

கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்.

 

उदा – पुरुषः ————– कार्यं करोति। ( हस्तः)

udā – puruṣaḥ ————– kāryaṁ karoti | (hastaḥ)

 

 

1.   शिशुः —————— दुग्धं पिबति। (चमसः)

śiśuḥ —————— dugdhaṁ pibati | (camasaḥ)

குழந்தை ———— பால் குடிக்கிறது.

 

2.   सौचिकः —————- सीवनं करोति। (सीवनयन्त्रम्)

saucikaḥ —————- sīvanaṁ karoti | (sīvanayantram)

தையல்காரர்  ————— தைக்கிறார்.

 

3.   भगिनी ————- अलङ्कारं करोति। (आभूषणम् )

bhaginī ————- alaṅkāraṁ karoti | (ābhūṣaṇam)

சகோதரி ————- அலங்கரித்துக் கொள்கிறாள்.

 

 

4.   ललिता —————- दीपं प्रज्वालयति। (अग्निशालका )

lalitā —————- dīpaṁ prajvālayati | (agniśālakā)

லலிதா ————- விளக்கை ஏற்றுகிறாள்.

 

5.   श्रीनिवासः  ————– मार्जनं करोति। (मार्जनी)

śrīnivāsaḥ  ————– mārjanaṁ karoti| (mārjanī)

ஸ்ரீநிவாசன் ————–  சுத்தம் செய்கிறார்.

 

அடுத்த வாரம் மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு ஆண்பால், பெண்பால், ஒன்றன்பால் ஒருமை பன்மைகளில் எப்படி அமைகிறது என்பது பற்றி மேலும் சில பயிற்சிகளைச் செய்து  அறிந்து கொள்வோம்.

 

Series Navigationஇற்றைத் திங்கள் – ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலும் ஊழலை விட மோசமான நாடகங்களும்விஸ்வரூபம் பாகம் 2 – அத்தியாயம் தொண்ணூற்று ஒன்பது
author

ரேவதி மணியன்

Similar Posts

3 Comments

 1. Avatar
  subhashree says:

  respected revathy mam

  u are doing a great service…i would like to learn sanskrit from the beginning..where can i get the old lessons. pl help me. lots of thanks to thinnai.

  jsk

 2. Avatar
  Chitra Sivakumar says:

  We are making an App using Sanskrit. I need some help in checking the Sanskrit words. This project is a social project made by a non-profit organisation.

  Please send me the email address to give more details.

  Chitra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *