அணுவிலே ஆற்றல் நூல் வெளியீடு – சி. ஜெயபாரதன்

Inline image 1
எனது இரண்டாவது அணுசக்தி நூல் “அணுவிலே ஆற்றல்” என்னும் பெயரில் இரண்டாம் பதிப்பாக இப்போது வெளி வந்துள்ளது.  அதை முதன்முதல் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் திரு. வையவன், தாரிணி பதிப்பகம், சென்னை.  இந்த நூலின் பெரும் பகுதித் தகவல் 1960 முதல் 1962 வரை மஞ்சரி மாத இதழ்களில் வெளியானவை.  இதில் உள்ள கட்டுரைகளில் அணுக்கள், பரமாணுக்கள், மூலகங்கள், அணுசக்தி, கதிரியக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படைகள் பற்றியும், கதிரியக்கத் தீங்குகள் பற்றியும் ஓரளவு விளக்கங்கள் காணலாம். மற்றும் அணுமின் நிலையங்கள் பற்றி இதில் எந்த விபரமும் கூறப்பட வில்லை.  அவற்றைப் பற்றி எனது முதல் அணுசக்தி நூல் விளக்கம் அளிக்கிறது.
http://jayabarathan.wordpress.com/atomic-energy-book/  [முதல் அணுசக்தி நூல்]
Inline image 2
சி. ஜெயபாரதன், கனடா.
++++++++++++++++++++
நூலின் அட்டைப் படங்கள் 1 & 2  [இணைப்புகள்]
Anuvile Atral Cover -1
Anuvile Atral Cover -2
நுலைப்பற்றித் தகவல் 1, 2, 5, 6, 7  [இணைப்புகள்]
Anuvinilae Aatral.pdf_page_1
Anuvinilae Aatral.pdf_page_2
Anuvinilae Aatral.pdf_page_6
Anuvinilae Aatral.pdf_page_5
Anuvinilae Aatral.pdf_page_7
Series Navigationவேட்டைபெண்சிசு/கரு கொலைகள் அதிகம் நடந்தால் அதன் பெயர் நல்லாட்சியா