காலம்

Spread the love

மதிப்பிழந்த என்
சுயத்தை
வெறுமென
வேடிக்கை காட்டும்
பொருளாக
மாற்றியமைக்க
இயன்ற வரை
முயல்கிறது
என்னை அறியப்படாத
காலம் ஒன்று .

தன்னை நிருபணம்
செய்வதற்கு
சுயத்தை
ஒன்றுமில்லாமல்
செய்வதை
வேடிக்கை பார்க்கிறது
என்னை
அறிந்து வைத்துள்ள
காலம் ஒன்று .

சுய அங்கீகாரம்
அச்சில்
பெறுவதில் இல்லை
என்பதை
உணர செய்கின்ற
காலம் இன்னும்
தோன்றியிருக்கவில்லை .

காலங்கள்
இணைத்துள்ள
என்னை
பெருவெளி
மட்டுமே
அறியக்கூடிய
சுயத்தை
பெற்றிருக்கிறேன் .
வளத்தூர் தி.ராஜேஷ் .

Series Navigationமறைபொருள் கண்டுணர்வாய்.பிரசவ அறை