தீர்க்கப் படாத சமன்பாடுகள்…

மேலும் பூரணப்படுத்தப்படாத
பக்கங்கள்
இருக்கட்டும் –
இன்னும் தீர்க்கப்படாத
சமன்பாடுகளைத்
தீர்ப்பதற்கு…

நீருக்குள் பிடித்த
நிலா
கையில் இருந்து
எவ்வளவு தூரம்..?

நீங்காத நினைவுகள்
இதயத்திலே
எந்த பாகம்..?

தொலைந்து போன
கால வெள்ளம்
எந்தக் கடலில் சங்கமிக்கும்?

தொல்லை கொடுக்கும்
சுவாச காற்று
வளியில் என்ன சதவீதம்..?

ஒரு துளிக்கண்ணீர்
விழுந்துடைந்தால்
இதயத்தில் எத்தனை
சுமை நீங்கும்..?

ஓருயிர் செற்று
மடிகையிலே
எத்தனை கண்ணீர்
துளி சேரும்..?

தீர்வு கிடைக்கும் வரை
அப்படியே இருக்கட்டும்
அவை !

ஒரு நாள் –
உலகு ஓயும் முன்பு
எப்போதாவது
அவை
தீர்க்கப்படட்டும்!!

ஜுமானா ஜுனைட் இலங்கை.