தொடுவானம்

 

ரோட்டோர பிளாட்பாரத்தில் 

ஒரு தொழுநோயாளனும்

ஒரு தொழுநோயாளியும்

அவர்களைத் தாண்டி

கால்கள் போகிற போது

கைகளை நீட்டி

பிச்சை கேட்கிற நேரம் தவிர

சுவாரஸ்யமான சம்பாஷனை ஒயாமல்..

பிச்சை விழும் காசில் போட்டியில்லை – எனில்

தம்பதியனரோ ? ஓப்பந்தமின்றி சேர்ந்து உள்ளனரோ ?

நோய் சந்தித்த பின்பா ? முன்பா ? பின் எனில்

உன்னிடமிருந்து தொற்றியதென்ற குற்றபதிவு கண்களிலில்லை

முன்பே எனில் ஒருவருக்கொருவர் ஆறுதலோ ?

ஆறுதலோ ஆர்வமோ

அகநானூறு படலங்களை தீர்மானிப்பது

புற நானூறாயிரம் நியாயங்கள்

இந்நியாயங்களின் காவல் அருகிலில்லை

இம்மனிதர்களுக்கும் காவல் அருகிலில்லை

சடசடவென்ற பாதசாரிகளின் நடைகளுக்கிடையில்

சில்லறை சத்தம் மட்டும் அவ்வப்போது

மற்ற சமயங்களில் யாவும்

’தொடர்பு கொள்ளும் நிலையிலில்லை’ – என

சமூகம் பதிவுசெய்த ஒரேகுரல்.

பிளாட்பாரத்தின் விளிம்பு

தொடுவான கோடாய்

வெவ்வேறு உலகத்தை பார்த்தபடி நீளமாய்….

Series Navigationகடக்க முடியாத கணங்கள்பிராத்தனை