இயல்பான முரண்

சத்யானந்தன்

நகரும் புள்ளிகளான
தடங்களில்
வெவ்வேறு திசையில்
நீ நான்

பல முனைகளைக்
கடந்த போதும்
எதிலும்
நாம்
சந்திக்கவே இல்லை

இருந்தும்
என் எழுத்துக்கள்
சொற்கள் இடைப்பட்டு
புள்ளி ஒன்று
உன்னாலே
முளைத்து விடுகிறது

இதனால்
ஒவ்வொரு
வாசிப்பிலும் என்
முரண்பாடுகள் சில
புதிதாய் சில
வேறு வடிவாய்

தடம் மாறுதல்
இயல்பான முரண்

Series Navigationபாடம் (ஒரு நிமிடக்கதை)மிதிலாவிலாஸ்-13