கொ.மா.கோ.இளங்கோ கவிதைகள்

Spread the love

திருந்த செய்

பிழைகளெல்லாம்
பழைய பித்தளை பாத்திர
துளைகள்
திருத்தங்கள் ளெனும்
ஈயம் பார்த்து
அடைத்தல் சிஷ்டம்
முலாம் பூசி
மறைத்தல் கஷ்டம்

 

அம்மா

மழை கொட்டி
மலை சொட்டும்
அருவியாய்
நிலம் தொட்டு
கடலெட்டும்
நதிகளாய்
கடன் பட்டும்
தயை காட்டும்
அம்மா

 

 

Series Navigationதமிழ் படுத்துதல்செய்யும் தொழிலே தெய்வம்