தொலைத்து

அலிபாவா

வெறுமையாய்த் தெரிகிறது
வாழ்க்கையைத் தொலைத்துவிட்டு
மாயையோடு
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்
உனக்கு
பிறருடைய வாழ்க்கை.

alibavapkm@gmail.com

Series Navigation(78) – நினைவுகளின் சுவட்டில்கதையல்ல வரலாறு 3-1:ஸ்டாலின் மரணத்தின் பின்னே…