பணிவிடை

காலையும் மாலையும்
செல்ல நாயோடுதான்
சிறு நடை

வார்ப் பட்டை
ஒரு கையில்
கழிந்தால் கலைய
ஒற்றுத் தாட்கள்
மறு கையில்

அந்த ‘இனிய’
பணிவிடையில்
அலாதி இன்பம்
அம்மாவுக்கு

ஆனால்
பெற்ற குழந்தைக்கு
‘பெம்பர்ஸ்’ கலைவது
எப்போதுமே
பணிப் பெண்தான்

அமீதாம்மாள்

Series Navigationகனிகரம்40ஆவது இலக்கிய சந்திப்பு! லண்டன்