பாதைகளை விழுங்கும் குழி

*

ஒரு கணம் மகிழ்வெனத் திகழ்ந்ததோர்

ஒளியென் கனவுகளைப் பிளக்கும்

 

தெளிவற்ற பாதையின் குழியொன்று

நகைப்புடன் எனதிந்த

பாதையை விழுங்கி விடக்கூடும்

 

பாதங்களின் தீண்டல்

பயணிக்கவேண்டிய பாதைகளை

நிர்ணயித்துக் கொண்டிருக்க

 

இந்த இருளென்னை

மிகவும் அழுத்துகிறது

*

***

 

கலாசுரன்

 

Series Navigationகாஷ்மீர் பையன்பண்பாட்டு உரையாடல்