வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 78 இக்கண ஆர்வத்தில் என் சிந்திப்பு

வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 78
(1819-1892)

ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3
(Children of Adam)
(This Moment Yearning & Thoughtful)

இக்கண ஆர்வத்தில் என் சிந்திப்பு

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

இக்கண ஆர்வத்தில்,
ஏகாந்தியாய் என் சிந்திப்பு !
எனக்குத் தெரியுது
வேறு நாடுகளிலும் அதுபோல்
ஆர்வமுள் ளோரும்
சிந்திப் போரும் இருப்பார்.
எதிர்நோக்கலாம்
நானவரது வரவுக்கு
இத்தாலி, ஜெர்மெனியில்
ஃபிரான்ஸ், ஸ்பெயினில்,
அல்லது அப்பால்
வேற்று மொழி பேசும்
ஜப்பானில்
சைனா, ரஷ்யாவில்,
அவரைப் பற்றி
அறிந்திட நேர்ந்தால்,
அவரோடு நான் பிணைந்து
உறவாட வேண்டும்
என் சொந்த
நாட்டாரைப் போல் என்றும்
எனக்குத் தெரியுது !
நான் அவரைச்
சகோதர ராக
நேசிக்க வேண்டும்.
அவரோடு
இன்புற் றிருக்கவும்
தெரிய வேண்டும் எனக்கு.

+++++++++++++++++++++++

தகவல்:

1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4. Encyclopedia Britannica [1978]

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman

Series Navigation