பூகோளச் சூடேற்ற உஷ்ண எச்சரிக்கை வரம்பு அடுத்து வரும் ஐந்தாண்டில் நேரலாம்.

This entry is part 3 of 19 in the series 30 மே 2021

சி. ஜெயபாரதன் , B.Eng [Hons], P. Eng [Nuclear]

 

https://www.activesustainability.com/climate-change/debunking-climate-change-myths/

Nantou in Taiwan during a drought this yearIt’s becoming more likely that a key global temperature limit will be reached in one of the next five years.

 

Arctic sea ice reached its annual summer minimum extent on Sept. 15, the second lowest minimum on record. Credit: NASA’s Goddard Space Flight CenterAntarctica glacier meltingTemperature curve

2025 ஆண்டுக்குள் சூடேற்றம் தொழிற்துறை நிலைப்புக்கும் 1.5 C டிகிரி மிஞ்சி நிகழ்ந்து விடலாம் !

பாரிஸ் உடன்படிக்கைப்படிப் பூகோள சூடேற்ற உஷ்ண வரம்பு [2 டிகிரி C] எல்லையைத் தாண்டி விடலாம், என்று ஓர் பேராய்வு அறிக்கை கூறுகிறது. இந்த எதிர்பார்ப்பு வாய்ப்பு இப்போது 20% கணிப்பி லிருந்து, 40% ஆக உயர்ந்து விட்டது. ஆயினும் அந்த நிலைக்கு உஷ்ணம் ஏறி விடாது வரம்பு 1.5 C எல்லை கடக்காது கண்காணிப்பு புரிய வேண்டும் என்பது தற்போதைய உடன் படிக்கை. ஆனால் இப்போதைய கோர விளைவுகளைப் பார்த்தால் உச்ச வரம்பு 3 C ஆகி விடுமோ என்று ஓர் அச்சம் உண்டாகிறது.

In the Arctic Ocean, sea ice reached its minimum extent of 1.44 million square miles (3.74 million square kilometers) on Sept. 15 – the second lowest extent since modern record-keeping began. Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio

 

GAS VOLUME(A)
NAME FORMULA IN PPMV(B) IN %
Nitrogen N2 780,840 78.084
Oxygen O2 209,460 20.946
Argon Ar 9,340 0.9340
Carbon dioxide
(December, 2020)(C)[13]
CO
2
415.00 0.041500
Neon Ne 18.18 0.001818
Helium He 5.24 0.000524
Methane CH4 1.87 0.000187
Krypton Kr 1.14 0.000114
NOT INCLUDED IN ABOVE DRY ATMOSPHERE:
Water vapor(D) H2O 0–30,000(D) 0–3%(E)
NOTES:
(A) VOLUME FRACTION IS EQUAL TO MOLE FRACTION FOR IDEAL GAS ONLY,
    ALSO SEE VOLUME (THERMODYNAMICS)
(B) PPMV: PARTS PER MILLION BY VOLUME
(C) THE CONCENTRATION OF CO
2 HAS BEEN INCREASING IN RECENT DECADES
(D) WATER VAPOR IS ABOUT 0.25% BY MASS OVER FULL ATMOSPHERE
(E) WATER VAPOR VARIES SIGNIFICANTLY LOCALLY[11]

The average molecular weight of dry air, which can be used to calculate densities or to convert between mole fraction and mass fraction, is about 28.946[14] or 28.96[15][16] g/mol. This is decreased when the air is humid.

The relative concentration of gases remains constant until about 10,000 m (33,000 ft).[

 

Referance

  1. Arctic sea ice reached its annual summer minimum extent on Sept. 15, the second lowest minimum on record. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center.
  2. https://climate.nasa.gov/news/3023/2020-arctic-sea-ice-minimum-at-second-lowest-on-record/
  3. https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772
  4. https://climate.nasa.gov/news/3086/satellites-show-how-earths-water-cycle-is-ramping-up-as-climate-warms/
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
  6. https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-climate-change-k4.html
    1. https://www.activesustainability.com/climate-change/debunking-climate-change-myths/
Series Navigationரிஷி (லதா ராமகிருஷ்ணன்)யின் கவிதைகள்பொருத்தம்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *