2019 ஆண்டில் எப்படி விஞ்ஞானிகள் முதன்முதலில் அசுரவடிவுக் கருந்துளையைப் படம் பிடித்தார் ?

This entry is part 2 of 12 in the series 15 மே 2022

 

 

Posted on May 14, 2022
Now that the Event 

2019 ஆண்டில் எப்படி விஞ்ஞானிகள் முதன்முதலில் அசுரவடிவுக் கருந்துளையைப் படம் பிடித்தார் ?

Posted on May 14, 2022
Now that the Event Horizon Telescope collaboration has released its image of the Milky Way’s black hole, the team is focusing on making movies of the two photographed black holes and finding other distant black holes large enough to study

Read more: https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/#ixzz7TIS4Rog2

 

 

An image of the Messier 87 black hole, showing, for the first time, how it looks in polarized light. The lines mark the orientation of polarization, which is related to the magnetic field around the shadow of the black hole.

உலக விஞ்ஞானிகளின் ஒருபெரும் முதன்மைச் சாதனை 

இதுவரை கண்ணுக்குப் புலப்படாமல், பூதப் பெரும் ஈர்ப்பு விசையால் மட்டும் இருப்பதாகக் கருதப்படும்  கருந்துளையின் மெய்யான படத்தைப், பூமியில் தூரத்தில் உள்ள எட்டு ரேடியோ விண்ணோக்கிகள் கூர்ந்து படமெடுத்து, ஈன்ற பேரளவு தகவல் இலக்கத்தைச் [Data] 10 ஆண்டுகளாய்த் திரட்டிச், சுமார் 200 விஞ்ஞானிகள்  உறுதியாக வெளியிட்ட முதல் கருந்துளைப் படம்  இது.  மற்றும் பன்னாட்டு உலக விஞ்ஞானிகளின் உன்னத கூட்டு வெளியீடாக  மதிப்பிடப் படுகிறது. 

அந்த அசுரக் கருந்துளை பேரளவு நிறை கொண்டது.  6.5 பில்லியன் மடங்கு சூரியன் எடைக்குச் சமமானது.  அந்தக் கருந்துளை, பூமியிலிருந்து 55 மில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்தில், உள்ள M87 எனப்படும் ஒளிமந்தையின் [Galaxy M87]  மையத்தில் உள்ளது.  கருந்துளைகளுக்குச் “சுழற்சி” [Spin] உள்ளது.  மையக் கருந்துளை அருகில் வரும் பிண்டத்தையோ, அண்டத்தையோ, விழுங்கி, அதன் நிறை மிகையானால், சுழற்சியின் வேகம் அதிக  மாகிறது. 

Credit…Event Horizon Telescope Collaboration

On 12 May, 2022 the Event Horizon Telescope (EHT) revealed the first close-up picture of the black hole at the centre of the Milky Way. Now that it has taken images of both that black hole, called Sagittarius A* (Sgr A*), and the one at the centre of the M87 galaxy, known as M87*, it is time for the collaboration behind the images to move on to new scientific pursuits. So, what is next?

First, the researchers will have to examine the data they have already collected. The images of Sgr A* and M87* were both assembled from data gathered in 2017, but there have since been two more observation periods, with extra telescopes added to the collaboration’s original network of eight.

“Data does exist. We have taken data in 2018 with one additional telescope, 2022 with three additional telescopes, and we are working very, very hard to get that to you… as soon as we possibly can, but I can’t make any promises about when,” said EHT researcher Lia Medeiros at the Institute for Advanced Study in New Jersey during a 12 May press event. It will probably take years before the results of that analysis are released, she said.

One thing this work is expected to clarify is the structure of the material around Sgr A*, particularly the three bright “knots” of light seen in the new image. Because of the way the image was made, the bright spots could just be artefacts. “Those knots tend to line up with the directions in which we have more telescopes,” said EHT researcher Feryal Özel at the University of Arizona during the press event. “Even though it’s natural in theory to expect these brighter spots, we don’t trust them in our data that much yet.”

Read more: https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/#ixzz7TIbGR0RE

தகவல்

 1. https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/
 2. https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/#ixzz7TIbGR0RE
 3. Milky Way’s black hole has got 75 times brighter and we don’t know why
 4.  https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/#ixzz7TIchVfR3

S. Jayabarathan [May 14, 2022] [R-2]

 

 

 

An image of the Messier 87 black hole, showing, for the first time, how it looks in polarized light. The lines mark the orientation of polarization, which is related to the magnetic field around the shadow of the black hole.

உலக விஞ்ஞானிகளின் ஒருபெரும் முதன்மைச் சாதனை 

இதுவரை கண்ணுக்குப் புலப்படாமல், பூதப் பெரும் ஈர்ப்பு விசையால் மட்டும் இருப்பதாகக் கருதப்படும்  கருந்துளையின் மெய்யான படத்தைப், பூமியில் தூரத்தில் உள்ள எட்டு ரேடியோ விண்ணோக்கிகள் கூர்ந்து படமெடுத்து, ஈன்ற பேரளவு தகவல் இலக்கத்தைச் [Data] 10 ஆண்டுகளாய்த் திரட்டிச், சுமார் 200 விஞ்ஞானிகள்  உறுதியாக வெளியிட்ட முதல் கருந்துளைப் படம்  இது.  மற்றும் பன்னாட்டு உலக விஞ்ஞானிகளின் உன்னத கூட்டு வெளியீடாக  மதிப்பிடப் படுகிறது. 

அந்த அசுரக் கருந்துளை பேரளவு நிறை கொண்டது.  6.5 பில்லியன் மடங்கு சூரியன் எடைக்குச் சமமானது.  அந்தக் கருந்துளை, பூமியிலிருந்து 55 மில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்தில், உள்ள M87 எனப்படும் ஒளிமந்தையின் [Galaxy M87]  மையத்தில் உள்ளது.  கருந்துளைகளுக்குச் “சுழற்சி” [Spin] உள்ளது.  மையக் கருந்துளை அருகில் வரும் பிண்டத்தையோ, அண்டத்தையோ, விழுங்கி, அதன் நிறை மிகையானால், சுழற்சியின் வேகம் அதிக  மாகிறது. 

Credit…Event Horizon Telescope Collaboration

On 12 May, 2022 the Event Horizon Telescope (EHT) revealed the first close-up picture of the black hole at the centre of the Milky Way. Now that it has taken images of both that black hole, called Sagittarius A* (Sgr A*), and the one at the centre of the M87 galaxy, known as M87*, it is time for the collaboration behind the images to move on to new scientific pursuits. So, what is next?

First, the researchers will have to examine the data they have already collected. The images of Sgr A* and M87* were both assembled from data gathered in 2017, but there have since been two more observation periods, with extra telescopes added to the collaboration’s original network of eight.

“Data does exist. We have taken data in 2018 with one additional telescope, 2022 with three additional telescopes, and we are working very, very hard to get that to you… as soon as we possibly can, but I can’t make any promises about when,” said EHT researcher Lia Medeiros at the Institute for Advanced Study in New Jersey during a 12 May press event. It will probably take years before the results of that analysis are released, she said.

One thing this work is expected to clarify is the structure of the material around Sgr A*, particularly the three bright “knots” of light seen in the new image. Because of the way the image was made, the bright spots could just be artefacts. “Those knots tend to line up with the directions in which we have more telescopes,” said EHT researcher Feryal Özel at the University of Arizona during the press event. “Even though it’s natural in theory to expect these brighter spots, we don’t trust them in our data that much yet.”

Read more: https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/#ixzz7TIbGR0RE

தகவல்

 1. https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/
 2. https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/#ixzz7TIbGR0RE
 3. Milky Way’s black hole has got 75 times brighter and we don’t know why
 4.  https://www.newscientist.com/article/2320264-whats-next-for-event-horizon-telescope-after-its-black-hole-pictures/#ixzz7TIchVfR3

S. Jayabarathan [May 14, 2022] [R-2]

Series Navigationஇரங்கலுரை: மகாஜனா தந்த மயிலங்கூடல் நடராஜன்பூக்கொத்து
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

2 Comments

 1. Avatar
  இராய செல்லப்பா says:

  கருந்துளைகள் என்னும் கடினமான கருதுகோளை மிகவும் எளிமையாக விளக்குகிறார் அறிவியல் அறிஞர் ஜெயபாரதன் அவர்கள். அதுபற்றி இன்றுவரை நமக்குக் கிடைக்கும் தகவல்களை ஒரே இடத்தில் அவர் பகிர்ந்துகொண்டது வரவேற்கக்கூடியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *