திண்ணையில் எழுத்துக்கள்

Spread the love

வணக்கம்

திண்ணையில் எழுத்துக்கள் பழைய வடிவமைப்பில் குறியீட்டில் இருப்பதை மாற்றமுடியாதா.? இன்றைய தலைமுறையில் பல பேருக்கு விளங்காமல் போகலாம்
உதாரணமாக     ணை, னை, லை,
மற்றும்          றா, னா,ணா,
நன்றியுடன்
யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்
Series Navigationவைரஸ்சீதாயணம் நாடகப் படக்கதை – 1 ​5