அன்னியமாய் ஓர் உடல்மொழி

 

 

அவர்கள்

விட்டு வைத்தவை

அவனுக்காக

விட்டுக் கொடுக்கப் பட்டவை

என்றார்கள்

 

பணியிடமும் வீடும்

அவனன்றி ஓர்

அணுவும் அசையாது

என்றனர்

 

மைல்கற்கள்

கோலத்தின்

வேவ்வேறு புள்ளிகள்

வரைபடங்களின்

அம்புக் குறிகள்

அதிகாரத்தின்

துய்ப்பின்

மையங்களாய்

வாய்ப்புக்களுக்கு

வழி காட்டின

 

விதைப்பு உழைப்பு

என்னும் கண்ணிகளே

இல்லாத அறுப்பு

பங்களிப்பே இல்லாத

லாபம்

உறுதி செய்யும்

உடல் மொழி

என்றுணர்ந்தான்

 

மாய வித்தைக்காரன்

பாம்பாட்டி கழைக்கூத்தாடி

கல்லூளிமங்கன்

யாரிடமும் புதிய உடல்மொழி

உத்திகள்

கற்றான்

பலூன்காரனிடமும்

 

பலூன் வெடித்ததும்

முதலில் அதிர்ச்சியாகிப்

பின் அழுதுப்

பின் மற்றுமொரு

பலூனை

உடைத்துச் சிரித்த

குழந்தையின் முக

பாவங்களை

நகலெடுக்க முயன்றான்

சவாலாயிருந்தது

 

குழந்தையின்’

உடல்மொழி

பயில ஓர்

ஆசானைத்

தேடினான்

 

அது

யாருக்கும்

தெரிந்திருக்கவில்லை

 

Series Navigationமெல்பனில் ‘ திரைவிலகும்போது’ நாடக நூல் அறிமுகவிழா’ரிஷி’யின் நீள்கவிதை – பிள்ளைக்கனியமுதே கண்ணம்மா…..!