கம்பன் கழகம் காரைக்குடி கம்பன் திருவிழா, முத்துவிழா அழைப்புSeries Navigationதிவசம் எனும் தீர்வுமாற்றம் !