பிறைகாணல்

பிறையின் முகங் காண தினந்தோறும் ஆசை

அது தேயும்போதும் வளரும் போதும்

இரவின் தனிமையில்

மேகங்கள் விலகியும் விலகாமலும்

அதன் மெளனப்பார்வை

என்னில் பதிவதாய் உணர்வேன்.

மழைநேரம் தூறலின் அசட்டுத்தனம்

துயர்ப் படுத்தும்போது

பார்க்கமுடிவதில்லை.

மீறி

மழையில் நனைந்து பார்த்தாலும்

வானில் நெளியும்

மின்னலைமட்டும் காணமுடிகிறது.

இருள் சூழ்ந்து

மழையைத்தவிர

எதுவுமற்றிருக்கும் வானம்.

Series Navigationவாவள்ளுவரும் பட்டுக்கோட்டையாரும்