பெண் எழுத்தாளர்களுக்கான திருப்பூர் அரிமா மு.ஜீவானந்தம் இலக்கியப் போட்டியில் ஜெயந்தி சங்கருக்கு 2 பரிசுகள்

பெண் எழுத்தாளர்களுக்கான திருப்பூர் அரிமா மு.ஜீவானந்தம் இலக்கியப் போட்டிகள்

1)  இரண்டாம் பரிசு – திரிந்தலையும் திணைகள் – நாவல்
2)  மூன்றாம் பரிசு — ஜெயந்தி சங்கர் சிறுகதைகள் முழுத்தொகுப்பு

Series Navigationஉல்லாசக்கப்பல் பயணம் (ஆசிரியர் கிருத்திகா)“கையறு நிலை…!”