மையல்

Spread the love
ஸ்வரூப் மணிகண்டன் 

தேய்பிறை நிலவில்
எரிகின்றது காடு.
நிலவெரித்த மிச்சத்தை
சேர்த்து வைக்கும்
எனது முயற்சிகளை
முடிபோட்டுத் திரிகொளுத்துகிறது
உன் அருகாமை.
காட்டில் தொலைவதற்கும்
காடே தொலைவதற்கும்
உள்ள வேறுபாட்டை
யோசிக்க விடாமல்
தற்பொழுதில் நின்று திரிகிறது
காலம்.
Series Navigation