தமிழ் விஞ்ஞான நூல் “விண்வெளி வெற்றிகள்”

image
திண்ணை வாசகர்களே,
 
எனது தமிழ் விஞ்ஞான நூல் “விண்வெளி வெற்றிகள்”  முதற் தொகுப்பு : சந்திரமண்டலப் பயணங்கள் பற்றியது, தாரிணி பதிப்பக வெளியீடாக திரு. வையவன் சிறப்பாகச் செய்துள்ளார். 
 
கடந்த 15 ஆண்டுகளாகத் திண்ணையில் தொடர்ந்து வெளிவந்த எனது அண்டவெளிப் பயணக் கட்டுரைகளின் முதற் தொகுப்பே இது.
தொடர்ந்து மற்ற தொகுப்புகளாக அடுத்து செவ்வாய்க் கோள் பயணங்கள், வியாழன், வெள்ளி, சனிக்கோள், யுரேனஸ், நெப்டியூன், புளுடோ விண்ணுளவிகள் பற்றி வெளியீடுகள் வரும்.
 
நூல் பக்க0ங்கள் :  260
 
விலை : ரூ. 250
 
கிடைக்குமிடம்:  தாரிணி பதிப்பகம், 4A. ரம்யா பிளாட்ஸ், 32/79 காந்தி நகர், 4வது பிரதான சாலை, அடையாறு, சென்னை : 600020
 
அதிபர்: வையவன் 
ஃப்பொன்:  99401 20341
Inline image 2
Series Navigationபூங்காற்று திரும்புமா?அப்பாவும் மகனும்