நான் என்பது

 

நான்

 

சினந்ததைப் பார்த்தவன்

தீ என்றான்

 

தணிந்த்தைப் பார்த்தவன்

நீர் என்றான்

 

கொடுத்ததைப் பார்த்தவன்

தர்மன் என்றான்

 

கைவிரித்ததைப் பார்த்தவன்

கருமி என்றான்

 

சிரித்ததைப் பார்த்தவன்

குழந்தை என்றான்

 

அழுத்தைப் பார்த்தவன்

கோழை என்றான்

 

பேசக் கேட்டவன்

கிறுக்கன் என்றான்

 

பேசாமை கண்டவன்

செருக்கன் என்றான்

 

ஒளித்த்தைக் கண்டவன்

கள்ளன் என்றான்

 

விரித்ததைக் கண்டவன்

வெகுளி என்றான்

 

அணைத்தேன்

தாய் என்றான்

 

விலக்கினேன்

நாய் என்றான்

 

நான் என்பது

அசலா அபிப்ராயமா

 

அமீதாம்மாள்

Series Navigationமருத்துவக் கட்டுரை – மூட்டு அழற்சி நோய் ( OSTEOARTHRITIS )2019 ஆண்டில் பொதுநபர் விண்வெளிப் பயணச் சுற்றுலாவுக்கு முதன்முதல் இரு அமைப்புகள் துவங்கலாம்