ஆசைப்படுவோம்

விழிகள் நாடாக

இமைகள் நாமாவோம்

தேசியநாள் இன்று

இப்படித்தா னென்று

ஆசைப்படுவோம்

ஆகும்

பொருளாதாரங்கள்

புடைத்து நிமிரும் நாள்

பாச வீணைகள்

பந்தம் இசைக்கும் நாள்

சூழும் பகையாவும்

சொடுக்கில் விலகும் நாள்

தனிமை முகில்களை

விமானத் தோழிகள் தழுவும் நாள்

புண்ணகை யாவும்

புன்னகை ஆகும் நாள்

வானமகள் வாழ்த்திசைக்க

வான்குடைகள் ஆடும் நாள்

ஏனென்ற கேள்விக்குறியின்

இடுப்பு நிமிரும் நாள்

அழுகின்ற கண்ணீரெல்லாம்

ஆனந்தம் ஆகும் நாள்

இந்த நாள் இப்படித்த்தானென்று

அலைகள்

படைகள்

கொடிகள்

கொடைகள்

அத்தனையும் நம்மோடு

ஆசைப்படட்டும்

ஆகும்

55

வெறும் எண்ணல்ல எழுச்சி

வயசல்ல வரலாறு

அமீதாம்மாள்

Series Navigationதி. ஜானகிராமனின் சிறுகதை உலகம் -5