எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள்

This entry is part 8 of 15 in the series 9 ஜனவரி 2022

 

எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள்-8: 

கொடிய இரவுகள் 

 

ஆங்கில மூலம் : எமிலி டிக்கின்சன்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன்கனடா

 

கொடிய இரவுகள் ! கொடிய இரவுகள் !

உன்னோடு சுகிக்க இருந்தால்

இன்ப உணர்வு இரவுகள் நமக்கு

ஆடம்பரச் சுகம் அதுதான் !

காற்றால்  எந்தப் பயனில்லை.

துறைமு கத்தில் வடமிட்டு

கட்டிய கப்பலுக்கு,

திசைக் கருவி, வரைப் படம்

உதவி செய்யா விடில்.

படகு ஏடனுக்குப் போகும்

கடல் பயணம் !

இன்றிரவு  அதில் அடைபட்டு

உன்னோடு  கூடல் !

 

*******************

Wild nights – Wild nights

Wild nights – Wild nights!

Were I with thee

Wild nights should be

Our luxury!

Futile – the winds –

To a Heart in port –

Done with the Compass –

Done with the Chart!

Rowing in Eden –

Ah – the Sea!

Might I but moor – tonight –

In thee!

************************

எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள் –9: 

இரவுப் பகிர்வு உன்னோடு

 

ஆங்கில மூலம் : எமிலி டிக்கின்சன்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன்கனடா

 

நமது இரவுப் பகிர்வு தாங்குவது

நமது காலைப் பகிர்வு அடுத்து

நமக்கு இடைவெளி, இனிய நிரப்பு

நமக்குப் பிரிவு, மிக மிக வெறுப்பு

இங்கோர் தாரகை, அங்கோர் தாரகை

அவற்றில் சில பாதை தவறி யவை.

இங்கோர் மூடுபனி, அங்கோர் மூடுபனி.

அதற்குப் பின் வருவது பகல்.

 

**************

Our share of night to bear—

Our share of morning—

Our blank in bliss to fill

Our blank in scorning—

Here a star, and there a star,

Some lose their way!

Here a mist, and there a mist,

Afterwards—Day!

**************

எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள் –10: 

நம்பிக்கை

ஆங்கில மூலம் : எமிலி டிக்கின்சன்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன்கனடா

 

“நம்பிக்கை” என்பது சிறகு முளைத்தது

ஆத்மா வேரில் தோன்றி  எழுவது.

இசை பாடும் ஏது சொற்கள் இன்றி !

நிற்காது ஒரு போதும் அந்த இசை !

 

மிக்க இனிப்பது புயல் வரும் போது

புண்பட்டு புள்ளினம் தவிக்கும் போது

நன் நம்பிக்கை  பல்லுயிர் காக்கும்.

குளிர் நாட்டில் கேட்டுளேன் நானதை

கொந்தளிக்கும் கடல்களில் கேட்டுளேன்

எல்லை மீறிய நிகழ்வில் நம்பிக்கை

எச்சிறு துண்டும் கேளாது என்னிடம்.

 

*******************

“Hope” is the thing with feathers –

That perches in the soul –

And sings the tune without the words –

And never stops – at all –

And sweetest – in the Gale – is heard –

And sore must be the storm –

That could abash the little Bird

That kept so many warm –

I’ve heard it in the chillest land –

And on the strangest Sea –

Yet – never – in Extremity,

It asked a crumb – of me.

************

எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள் – 11: 

வர்த்தக வாழ்வு 

ஆங்கில மூலம் : எமிலி டிக்கின்சன்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன்கனடா

 

என்னைக் கொடுத்தேன் அவனுக்கு நானே

அவனை வசீகரித்தது பண வரவுக்கு,

அமைதி வாழ்வுக்கு அது ஓர் உடன்பாடு

அவ்விதம் ஒப்புக் கொள்ளப் பட்டது.

நானே ஏழைக்கு ஓர் உதாரணம்

என் சொத்து மதிப்பு ஏமாற்றம் தருவது

வர்த்தகன்  எதிர்பார்ப் புக்கு மாறாய்.

காதல் மதிப்பு கண்ணை மறைப்பது.

வர்த்தகன் குதிரை வாங்கும் வரை

மசாலா தீவில் அது தனித்தி ருக்கும்.

ஒருவகையில் இருவர்க்கும் பண நொடிப்பு

சில பேர் அதிலும் ஊதியம் காண்பார்

வாழ்வுக்கு இனிய  உடல் கொடுப்பு,

ஒவ்வோர் இரவிலும்  கடன் கொடுப்பு

ஒவ்வோர் பகலிலும்  பண இழப்பு.

 

*********************

I Gave Myself To Him

I gave myself to Him

And took Himself, for Pay,

The solemn contract of a Life

Was ratified, this way

The Wealth might disappoint

Myself a poorer prove

Than this great Purchaser suspect,

The Daily Own — of Love

Depreciate the Vision

But till the Merchant buy

Still Fable — in the Isles of Spice

The subtle Cargoes — lie —

At least — ’tis Mutual — Risk —

Some — found it — Mutual Gain —

Sweet Debt of Life — Each Night to owe —

Insolvent — every Noon —

 

*******************

Series Navigationசிறுவர் நாடகம்அவஸ்தை
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *