அந்த வார்த்தை உச்சரி ! மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

+++++++++++

அந்த வார்த்தை உச்சரி !

கண்ணே !

அந்த வார்த்தை உச்சரி !

வந்திடும் உனக்கு விடுதலை !

அந்த வார்த்தை சொல்லிச் சொல்லி

என்னைப் போல இருந்திடு !

சிந்திக்கும் எனது வார்த்தையை

முந்தி நீயும் சொல்லிடு !

காதலென்று

அந்த வார்த்தை உன்

காதில் பட்ட துண்மையா ?

வார்த்தை கேட்டுத் தினம்

துள்ளு தென்மனம்

அள்ளும் அந்திப் பொழுதிலே.

காதலெனும் அந்த வார்த்தை

எனக்கு

ஆதியிலே புரிய வில்லை !

புரிந்த தின்று

அந்த இனிய வார்த்தையே !

சென்று போன இட மெல்லாம்

செவில் பட்டது

அந்த இனிய வார்த்தையே !

நல்ல நூலில் இருந்தது !

தொல்லை நூலில் இருந்தது !

அந்த வார்த்தை

காதலென்று

எந்த நேரம் சொல்லிடு !

உள்ளும் உணர்ச்சி உண்மை யென்று

துள்ளும் எந்தன் நெஞ்சமே !

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்

ஒளிகாட்டச்

செல்வ தென்பணி யப்பா !

எடுத்துச் சொல்

அந்த வார்த்தை,

வழிகாட்டும் உனக்கும் எனக்கும்

அந்த வார்த்தை !

எப்போதும்

எந்தன் நினைவில் இருக்குமே !

அந்த வார்த்தை

காதல் ! காதல் !! காதலே !!!

Series Navigationராஜ் கௌதமன், சமயவேல் ஆகிய இருவருக்கும் 2016ஆம் ஆண்டின் ‘விளக்கு’ விருதுகள் வழங்கும் விழாபூமியின் மையத்தில் உள்ளதாய்க் கருதப்படும் உலோகத் திரட்சி உட்கரு இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று அறிவிக்கிறது புதிய கோட்பாடு.