பிரான்சு கம்பன் கழகம் நடத்தும் 15 ஆம் ஆண்டுக் கம்பன் விழா

Spread the love
பிரான்சு கம்பன் கழகம் நடத்தும்
15 ஆம் ஆண்டுக் கம்பன் விழா
நிகழ்ச்சி நிரல்
நாள்:
24.09.2016 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 15.00 முதல் 20.30 வரை
25.09.2016 ஞாயிற்று பிற்பகல் 15.00 முதல் 20.30 வரை
இடம்:
Le Gymnasz Victor Hugo
Rue Renoir
95140 Garges les Gonesse
[RER – D – Garges Sarcelles]
France
அனைவரும் வருக! அருந்தமிழ் பருக!
Series Navigationஇரு கவிதைகள்காஷ்மீர் – ஒரு பின்னோட்டம்