பூ

மனிதன் பூமிக்கு வருமுன்

பூமியில் பூத்தது முதல் பூ

அழகும் மணமும் அதிசயமானது

 

அன்று

பறவைகள் பூச்சிபோல் நகர்ந்தன

பூவைக் கண்டதில் சிறகு பெற்றன

பூச்சிகள் மதுவில் சொர்க்கம் கண்டன

பிறகுதான் வந்தான் மனிதன்

 

இன்று

கற்காலம் கணினிக்காலமானது

மனிதன் சொன்னான்

‘மண்ணுலகம் படைக்கப்பட்டது

மனிதனுக்காகவே’

 

பொய்.

 

ஒரே நாள் வாழ்ந்து

உயிர்விதை செய்யும் பூ

தாவரங்களின் தாய் பூ

இறைவனின் தாய்மொழி பூ

நட்சத்திர பிம்பங்கள் பூ

மனிதனின் குரு பூ

 

ஆகையால் அறிவீர்

புவியுலகம் படைக்கப்பட்டது

பூக்களுக்காகவே

 

இருந்துபார் ஒரு பூவாக

இறைவனே இறங்கி வந்து

‘என்ன வேண்டும்’ என்பான்

 

அமீதாம்மாள்

Series Navigationசற்று யோசிPEEPING TOMகளும்பூமிஜா(சீதா)ப் பிராட்டியும்