மஹாகவிதை இலக்கிய இதழ் நடத்தும் பாரதி விழா

Spread the love

invitation

Series Navigation‘ என் மோனாலிசா….’கவிஞர் வ. ஈசுவரமூர்த்தியின் கவிதையில் மறுமலர்ச்சி சிந்தனைகள்