கடவுள் மனிதன்.

This entry is part 31 of 44 in the series 22 ஏப்ரல் 2012


அன்புள்ள ஆர்.கோபால்,
சமீபத்தில் வந்த, ஒரு சில மருத்துவ கட்டுரைகளில், மிகவும் கவனிக்கத்தக்கது உங்களதும்.
தாதவேஸ்கிக்கும், இது போன்ற  கடவுளைக்கண்டேன் எனற உணர்வு வ்ந்ததாக, அவருடைய நண்பர்கள் எழுதியுள்ளனர்.

மனமும் அதன் தர்க்க ரீதியான சிந்தனைகளும், மூளையின் டெம்பொரல் லோப் சம்பந்தப்ப்ட்டது. இதே போல், கடவுள் சிந்தனையும்-
மதரீதியான கோட்பாடுகளை ஏற்றுக் கொள்வதும், மூளையின், இந்தப்பகுதிதான் என்று, நரம்பியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

*** note: Is it possible that Adam, in the Garden of Eden, could speak unstructured, multiple languages?

 

 

And maybe his brain, more in tune with God, actually allowed for a flow of unlimited languages directed by God, rather than a disconnected brain, limited speech, based on his own earthly abilities?

 

 

 

Notably, there were also relative increases in activity in the left parietal lobe (linked to our sense of body and spatial awareness) and the amygdala – an area known to be heavily involved in emotion.

 

However, this is not the first time that neuroscientists have studied speaking in tongues.

 

Dr Michael Persinger reported a case in 1984 where he used EEG recordings to look at the electrical activity in the brain of a 20 year-old female who experienced the same phenomenon.

 

The graph on the left shows EEG recordings taken from the temporal lobes during a period of speaking in tongues that show increased ‘spike events’.

 

This indicates that, like the more recent Newberg study, changes in temporal lobe function may be an important part of the experience.

 

Link to NYT article ‘A Neuroscientific Look at Speaking in Tongues’.
Link to abstract of SPECT study on speaking in tongues.

 

Glossolalia vs meditation

http://www.vxm.com/NLPVitaliano.html

 

Delta spikes occurred within the temporal lobe during protracted intermittent episodes of glossolalia (speaking in tongues) by a member of a Pentecostal sect. There are other reports of delta activity during TM practices (Stigsby et al. 1981, Pagano et al, 1976), but these delta waves were mostly reported to be associated with stages of deep sleep.

 

 

*** interesting note: speaking in tongues produced the same results as those in deep relaxation, or deep sleep.

 

So tongue speaking is not due to increased mental effort. It is due to relaxing the mind.

 

unison.

 

Tongues seems to be a condition between the two extremes of excess spikes, and none at all.

Series Navigationகலீல் கிப்ரானின் நியாயங்கள்! (சட்டம்)கண்ணால் காண்பதும்…
author

இரா. ஜெயானந்தன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *