நாசாவின் மிகப்பெரும் ஜேம்ஸ் வெப் [james webb] தொலைநோக்கி அனுப்பிய முதல் தெளிவான விண்வெளிப் படங்கள்

This entry is part 4 of 7 in the series 17 ஜூலை 2022

 

 

Posted on July 14, 2022

 

First Image of Universe: The first image of James Webb Telescope, known as Webb’s First Deep Field, is of a galaxy cluster named SMACS 0723. It contains the light from galaxies that has taken many billions of years to reach us. https://ottawa.ctvnews.ca/video?clipId=2483186&jwsource=cl

https://www.msn.com/en-us/news/others/james-webb-space-telescopes-first-color-images-revealed/vi-AAZuUBK

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrEs0d7StBiN88jmns87olQ;_ylu=c2VjA3NyBHNsawN2aWQEZ3BvcwMxMw–/RV=2/RE=1657846523/RO=11/RU=https%3a%2f%2fwww.msn.com%2fen-us%2fnews%2ftechnology%2fnasa-releases-stunning-webb-telescope-images%2fvi-AAZvBZ6/RK=2/RS=2on4sthbqAd2pflhJU9dZPXQocg-

This landscape of “mountains” and “valleys” speckled with glittering stars is actually the edge of a nearby, young, star-forming region called NGC 3324 in the Carina Nebula. Captured in infrared light by NASA’s new James Webb Space Telescope, this image reveals for the first time previously invisible areas of star birth.

Called the Cosmic Cliffs, Webb’s seemingly three-dimensional picture looks like craggy mountains on a moonlit evening. In reality, it is the edge of the giant, gaseous cavity within NGC 3324, and the tallest “peaks” in this image are about 7 light-years high. The cavernous area has been carved from the nebula by the intense ultraviolet radiation and stellar winds from extremely massive, hot, young stars located in the center of the bubble, above the area shown in this image.

++++++++++++++++++++++++++

நாசா, ஈசா, சீசா முப்பெரும் விண்வெளி நிறுவகங்கள் மிகப்பெரும் விண்வெளித் தொலைநோக்கியை ஏவி உள்ளன.

Ariane 5 moments after lift-offNASA’s James Webb Space Telescope –
[January 9, 2022]
 https://www.flickr.com/photos/nasawebbtelescope/51774831484/

Arianespace’s Ariane 5 rocket launches with NASA’s James Webb Space Telescope onboard, Saturday, January 8th, 2022, from the ELA-3 Launch Zone of Europe’s Spaceport at the Guiana Space Centre in Kourou, French Guiana. The James Webb Space Telescope (sometimes called JWST or Webb) is a large infrared telescope with a 21.3 foot (6.5 meter) primary mirror. The observatory will study every phase of cosmic history—from within our solar system to the most distant observable galaxies in the early universe. Photo credit: NASA
Learn about the James Webb Space Telescope | Space | EarthSkyNASA Delays James Webb Telescope Launch Date, Again - The New York TimesThe James Webb Space Telescope is a space telescope developed by NASA with contributions from the European Space Agency, and the Canadian Space Agency. The telescope is named after James E. Webb, who was the administrator of NASA from 1961 to 1968 and played an integral role in the Apollo program. Wikipedia
 
 

Comparison of Webb with Hubble Primary Mirro
rs

முப்பெரும் விண்வெளி நிறுவங்கள் ஒப்பற்ற ஒரு பெரும் விண்வெளி ஆய்வுத் தொலைநோக்கியை ஏவி உள்ளன.

2022 ஜனவரி 8 ஆம் தேதி காலை 7:20 மணிக்கு, நாசா, ஈசா, சீசா [ NASA, ESA, CSA] [NATIONAL AERONAUTICAL & SPACE ADMINISTRATION, EUROPEAN SPACE AGENCY, CANADIAN SPACE AGENCY] ஜேம்ஸ் வெப் எனப் பெயர் பெறும் பெரும் தொலைநோக்கியை, [James Webb Telescope] ஈசா ஏவுதளம் பிரென்ச் கயானாவி லிருந்து ஏரியான்-5 ராக்கெட்டில் ஏந்தி, பூமியைச் சுற்றி ஆய்வு செய்ய வெற்றி கரமாக அனுப்பி உள்ளது. இப்போது இயங்கி வரும் ஹப்பிள் தொலைநோக்கி துவங்கிய அண்டவெளித் தேடலை, வெகு தூர ஒளிமந்தைகள் [GALAXIES] ஆய்வை, தூரத்து உலகங்கள் அமைப்பை, ஜேம்ஸ் வெப் தொலை நோக்கி தொடரும். அப்பெரும் பணிகளை உலக முப்பெரும் விண்வெளி நிறுவகங்கள் ஒன்று கூடி, பூர்வீகப் பேபி பிரபஞ்சம், முதல் ஒளிமந்தை, நமது சூரிய மண்டலம், அண்டைச் சூரிய மண்டலக் கோள்கள் ஆகிய வற்றின் தோற்றங்களை ஆய்வு செய்ய தங்க முலாம் பூசிய 21 அடி முதன்மைக் கண்ணாடி உள்ளது..

ஏவிய 27 நிமிடத்தில் விண்வெளி நோக்கச் சிமிழ் ஏரியன்-5 ராக்கெட்டிலிருந்து பிரிந்து, பூமியிலிருந்து சுமார் 870 மைல் [1400 கி.மீ.] உயரத்தில் பூமியைச் சுற்ற ஆரம்பித்தது. அடுத்த மூன்று நிமிடத்தில், வெப் தொலைநோக்கியின் சூரியத் தட்டுகள், விரிந்து விண்சிமிழ் சூரிய சக்தியில் இயங்கியது.

ஜேம்ஸ் வெப் தொலை நோக்கி இப்போது பூமியிலிருந்து ஒரு மில்லியன் மைல் தூரத்தில், பூமியோடு சேர்ந்து, ஒரு நேர் கோட்டில் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது.

Webb Space Telescope

Posted byLaura DattaroNovember 28, 2011

On Thursday, November 17, 2011, the House and Congress came to an agreement for the fiscal year 2012 budget that includes funding for NASA and approves the full requested funding for the James Webb Space Telescope (JWST), the successor to the magnificent Hubble Space Telescope. The Webb, which came under fire in July 2011 when the House proposed cutting its funding entirely, will receive $529.6 million, the amount required for it to stay on track for its planned 2018 launch.

Here are five cool things – which you might not know – about the JWST project.

1. The James Webb will unfold in space. It’s being launched on an Ariane 5 rocket, provided by the European Space Agency (ESA). But because of its massive size — it’s as big as a tennis court and about 40 feet (12 meters) high — it must be folded up for the trip. Many features of the telescope, such as the hexagonal shape of the mirrors, were designed to enable the unfolding process. Check out the video below for a glimpse of how Webb’s unfolding will take place.

 

2. The Webb will be nearly 1 million miles from Earth. To be exact, it’ll be 940,000 miles (about 1.5 million kilometers) from Earth.

Webb will orbit at the Second Lagrangian Point. Credit: NASA

It’s being sent to what’s known as the L2 – the second Lagrangian point in the Earth/sun system. The Lagrangian points are named for Joseph Louis Lagrange, who realized that there would be stable or semi-stable points in the vicinity of every two orbiting bodies in space. In other words, every time you have two orbiting bodies, you also get five Lagrangian points. At these points, a third body can maintain a relatively stable orbit without the heavy usage of thrusters and propellants. In this case, the sun and Earth are the two bodies in space. The Webb Telescope will orbit the L2 point in the Earth/sun system, which means it will follow Earth around the sun, always in a straight line with the Earth and sun. Its orbit will be far from Earth – beyond the moon’s orbit. For comparison, the Hubble Space Telescope is 380 miles away in low Earth orbit.

3. The Webb Telescope’s 18 mirrors are coated in a thin layer of 24-karat gold. Webb’s purpose is to read infrared light, the wavelength of light that is emitted by the farthest objects in the universe. Gold reflects red light better than other materials, making the mirror 98 percent reflective, rather than the 85 percent achieved by ordinary mirrors.

Webb

4. The Webb Telescope’s science instruments will operate at temperatures near absolute zero, the theoretical temperature at which all molecular and atomic motion ceases.

Webb

Everything that exists emits infrared radiation, which is produced from the vibration of atoms. The colder something is, the less infrared it emits. Because Webb is designed to work in the infrared, but emits infrared itself, it must be kept as cold as possible to keep its interference with itself at a minimum. Webb’s massive sunshield divides the telescope into a hot side, with temperatures around 185 degrees F, and a cold side, around -388 degrees F, or 40 Kelvin. In contrast, the coldest temperature ever recorded on Earth was -129 degrees F.

5. Planning for the Webb telescope began in 1995. Just five years after Hubble launched, scientists at the Space Telescope Science Institute (STScI) in Baltimore, Md., first envisioned what its successor would look like, knowing it would take many years to bring this vision to fruition. Now the Webb is scheduled to be launched in 2018, and it’s a safe bet that astronomers soon will begin imagining an instrument to extend our vision with a telescope even grander and more powerful than the Webb.

For more information about the ‘scope and its science, visit its web site, or check out STScI on Facebook.

Budgets for NASA and James Webb Space Telescope still undecided

Webb Telescope instrument passes test to withstand space rigors

https://www.theguardian.com/science/2021/dec/20/james-webb-space-telescope-mission-ready-christmas-eve-launch#:~:text=The%20observatory%20will%20probe%20the%20atmospheres%20of%20distant%20planets%2C%20looking%20for%20molecular%20conditions%20that%20could%20sustain%20life

Illustration of the James Webb Space TelescopeAn artist’s view of the James Webb Space Telescope
A rendering of the James Webb Space Telescope with its components fully deployed.
NAMES Next Generation Space Telescope (NGST; 1996–2002)
 
MISSION TYPE Astronomy
OPERATOR STScI (NASA)[1]
COSPAR ID 2021-130A
SATCAT NO. 50463[2]
WEBSITE Official website
MISSION DURATION 10 years (planned)15 days (elapsed)
 
SPACECRAFT PROPERTIES
MANUFACTURER Northrop GrummanBall AerospaceL3Harris[1]
LAUNCH MASS 6,161.4 kg (13,584 lb)[3]
DIMENSIONS 20.197 m × 14.162 m (66.26 ft × 46.46 ft), sunshield
POWER kW
 
START OF MISSION
LAUNCH DATE 25 December 2021, 12:20 UTC
ROCKET Ariane 5 ECA (VA256)
LAUNCH SITE Centre Spatial GuyanaisELA-3
CONTRACTOR Arianespace
 
ORBITAL PARAMETERS
REFERENCE SYSTEM Sun–Earth L2 orbit
REGIME Halo orbit
PERIAPSIS ALTITUDE 250,000 km (160,000 mi)[4][5][failed verification]
APOAPSIS ALTITUDE 832,000 km (517,000 mi)
INCLINATION 4.0560[2]
PERIOD 6 months
 
MAIN TELESCOPE
TYPE Korsch telescope
DIAMETER 6.5 m (21 ft)
FOCAL LENGTH 131.4 m (431 ft)
FOCAL RATIO f/20.2
COLLECTING AREA 25.4 m2 (273 sq ft)[6]
WAVELENGTHS 0.6–28.3 μm (orange to mid-infrared)
 
TRANSPONDERS
BAND S-band, telemetry, tracking, and controlKa-band, data acquisition
BANDWIDTH S-band up: 16 kbit/sS-band down: 40 kbit/sKa-band down: up to 28 Mbit/s
 
INSTRUMENTS
FGS-NIRISSMIRINIRCamNIRSpec
ELEMENTS
Integrated Science Instrument ModuleOptical Telescope ElementSpacecraft (Bus and Sunshield)

James Webb Space Telescope mission logo  

தகவல் :

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Space_Telescope
  2. https://www.space.com/nasa-james-webb-space-telescope-launch-success
  3. https://www.nasa.gov/press-release/nasa-sets-coverage-invites-public-to-view-webb-telescope-launch
  4. https://www.bbc.com/news/science-environment-59419110

S. Jayabarathan [July 14, 2022] [R-1]

Series Navigationசிறுகதைகளில் பெண்களின் பாத்திரப்படைப்புசிறு நூல் சிந்தும் மாணிக்கங்கள்  
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *