முகநூலில்…

அந்த சமூகமன்றத்தின்

சாதாரண உறுப்பினன் நான்

மக்களுக்காக வாழ்ந்த

மகத்தான தலைவனின்

நினைவுநாள் நிகழ்ச்சிக்கு

மூவாயிரம் திரட்டி

முதியோர் இல்லத்திற்கு

தரும் ஏற்பாடுகள் நடந்தன

நினைவு நாள் அன்று

தலைவர் நிதியளித்தார்

பெற்றுக்கொண்டார் இல்ல நிர்வாகி

நிகழ்ச்சி முடிந்தது

அந்த நிர்வாகியை

நெஞ்சோடு அணைத்து

நிழற்படம் எடுத்தேன்

‘முதியோர் இல்ல

நிதியளிப்பு விழாவில்

நானும் அதன் நிர்வாகியும்’

என்ற வாசகத்துடன்

நிழற்படத்தைப் பதிவிட்டேன்

முகநூலில்

அந்த நிதிதிரட்டில்

எள்மூக்கு கூட என் பங்கில்லை

‘கொடை வாழ்க’

‘கொற்றம் வாழ்க’

கொட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது

வாழ்த்துக்கள்

அமீதாம்மாள்

Series Navigationதிருமாலை இயற்கையாய் கண்ட கோதையார்ஓடுகிறீர்கள்